Jämtlands läns fornminnesförenings tidskrift - v. 3

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Jämtlands läns fornminnesförenings tidskrift - v. 3

Jämtlands läns fornminnesförenings tidskrift - v. 3

Källa : FamilySearch

Jämtlands läns fornminnesförenings tidskrift - v. 3

Jämtlands läns fornminnesförenings tidskrift - v. 3

Källa : FamilySearch

Resultat : BILLE


Sida 81

den danske ståthållaren i Trondhjem, Sten Jensen Bille till Billesholm. Till denne skref konung Kristian l V ett bref, dateradt


Sida 82

Sten Bille stannade själf kvar i Trondhjem på grund af sjuklighet och öfverlät ledningen af


Sida 87

norske befÀlhafvarne låtsades ej dÀrom. Sten Bille inberÀttade det lika litet för konungen i Danmark, som först fick reda på,


Sida 92

norsk armé. Han gaf därför Sten Bille och jens Bjelke befallning att icke öfverskrida gränsen men noga vakta densamma och


Sida 95

30 i samma månad erhöll Sten Bille befallning, att af de svenske fullmäktige Olof Ingemarsson och Carl Berg emottaga de


Sida 96

jämtarne började nu efterräkningarna svida. Sten Bille afsattes och dömdes till tre års landsflykt, för det han ej ens bjudit


Sida 97

7,740 daler silfvermynt. Därjämte yrkade Sten Bille att få uppbära de skatter, som under kriget, då svenskarne innehade landet, af


Sida 177

Landsherreir Sten Bille städjar ett afradsland (järfsjölandet) i Fors till fem män i Byen, Fors socken.


Sida 184

åhr medh stådthollerens uthi Tronhem Steen Bille och lagmans Hendrich Jönssons (!)doom, den han oss hafuer fått see och przesentere