Bidrag Till Kännedom Göteborgs Och Bohusläns Fornminnen-Och ..., Volumes 7-8

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Bidrag Till Kännedom Göteborgs Och Bohusläns Fornminnen-Och ..., Volumes 7-8

Bidrag Till Kännedom Göteborgs Och Bohusläns Fornminnen-Och ..., Volumes 7-8

Källa : Internet Archive

Bidrag Till Kännedom Göteborgs Och Bohusläns Fornminnen-Och ..., Volumes 7-8

Bidrag Till Kännedom Göteborgs Och Bohusläns Fornminnen-Och ..., Volumes 7-8

Källa : Internet Archive

Resultat : OLOFSSON


Sida 42

Eggert Krummedike på Rumlaborg och Gustaf Olofsson (Stenbock), höfvitsman på Elfsborg, till Halland, för att likaledes härja och plundra, hvarefter


Sida 43

Det kan icke nekas att Gustaf Olofsson betedde-sig tvetydigt både mot Danmark och Sverige, beroende på att hans slägt-förbindelser gjorde


Sida 45

Danmark, och ej heller blef Gustaf Olofsson, såsom fallet var med åtskilliga andra af adeln i Vestergötland, efter stilleståndets afslutande


Sida 48

han så intagit den godtrogne Gustaf Olofsson, att han fick fritt tillträde till slottet, och af denna gästvänlighet begagnade han


Sida 49

Christian. Vid denna utgång flydde Gustaf Olofsson till Danmark, och det skulle endast väckt ovilja, om konung Karl nu affordrat


Sida 107

rörelsen var lagmannen i Vermland, Nils Olofsson (Vinge), som i Dal lade beslag på skatten '+ch uppviglade folket, hvarifrån han


Sida 108

varit fåfänga. När skrifvelser från Nils Olofsson och Gustaf Eriksson upplästes, föll nemligen icke blott allmogen från konungen, utan älven


Sida 110

1522, hade, som vi sett, Nils Olofsson närmat sig slottet. Hans afsigt var att bränna det närbelägna Kongahälla, tvinga de


Sida 111

om att Herr Ture och Nils Olofsson med knaparne samt allmogen i Vester-"ötland aktade att med all den makt de


Sida 126

länsinnehafvare i denna provins, nemligen Nils Olofsson (Vinge), Ture Eriksson .(Bjelke)" Nils Klasson till Stola, Tord Bonde och Axel Posse,


Sida 130

De två mera kände voro Gustaf Olofsson (Stenbock), sedermera riksråd, riddare och friherre, gift med Brita Eriksdotter Lei-jonhufvud, syster till


Sida 145

öfver Vestergötland, riksrådet och riddaren Gustaf Olofsson (Stenbock) till Torpa, konungens svåger och blifvande svärfar. Herr Gustaf Olofsson innehade Elfsborg


Sida 146

skref också i vredesmod till Gustaf Olofsson:4


Sida 149

it-rför på nytt till herr Gustaf Olofsson i detta ärende, klagande "fver att Lödöse borgare så föga beaktat hans råd,


Sida 151

25 juni sistnämnde år till Gustaf Olofsson (Stenbock .3


Sida 151

Visingsö den *." 1545 till Gustaf Olofsson Stenbock i.


Sida 152

fastebref för ståthållaren och riddaren Gustaf Olofsson. (Stenbock) på en tomt, till hvars bebyggande han förskjutit medlen. Handlingen lyder:*


Sida 154

Boller. Från Sverige kommo: riksråden Gustaf Olofsson (Stenbock) till Torpa, Sten Eriksson (Leijonhufvud) till Gräfs-näs, Peder Brahe till Rydboholm, Abraham


Sida 155

det föregående är omnämndt att Gustaf Olofsson (Stenbock) allt ifrån 1540 var ståthållare på Elfsborg. Beträffan de'hans för-valtniog kan anföras


Sida 155

nemligen detta år att ståthållarens, Gustaf Olofsson Stenbock), hustru fru Brigitta Leijonhufvud, "jemte de gode män som voro i slottslofven


Sida 159

det vägrades ståthållaren på Elfsborg, Gustaf Olofsson (Stenbock), de dagsverken han begärt från Leckö län.*


Sida 160

utgöra två dagsverken, när ståthållaren Gustaf Olofsson så påfordrade.1


Sida 170

de kunde, ståthållaren i Vestergötland, Gustaf Olofsson Stenbock och Hård, på väg till Elfsborg, dit äfven grefve Per Brahe ryckte


Sida 196

meddelar Knut Bengtsson (Hård) herr Gustaf Olofsson (Stenbock) alt länsmannen på Akershus, Christer Munk, låtit påbjuda utgörandet af några hästar


Sida 214

Den w/s 1584 erhåller sålunda Erik Olofsson föreskrift rörande ämbetsmännens lön i Elfsborg", och samma dag skrefs "till köpmännen" om


Sida 224

Stenbock, dotter af riksrådet, friherre Gustaf Olofsson till Torpa och syster till drottning Katarina. Med anledning af ett bref från


Sida 224

Jöran E:n 1'lfsparre, dock att Anders Olofsson skulle vara på Elfsborg, men Jöran Eriksson på Gullberg. "/" 157-4 fullmakt att


Sida 224

1 Anders Olofsson Oxehufcud blef S/- 1673 ståthållare på Elfsborg jenite Jöran Eriksson Ulfsparre och Charles


Sida 224

hjelp, förordnades den 23 Januari Anders Olofsson Oxehufvud till Uddetorp och Jöran Eriksson Ulfsparre till Öjared, Råda och Näs att


Sida 228

slottslofven, nemligen Jöran Eriksson Ulfsparre, Anders Olofsson Oxehufvud och Olof Andersson Oxehufvud, hvilka, jemte slottspastorn samt befäl, tillhörde den förnämligare


Sida 229

son af riksrådet och riddaren Gustaf Olofsson till Torpa och Brita Eriksdotter Leijonhufvud, hade 1561 blitvit friherre, 1567 höfvitsman öfver


Sida 229

Den 8 Augusti 1574 befullraäktigades Anders Olofsson Oxe-hufvud samt Bengt Eriksson Slätte, den förste att hafva öfversta befallningen öfver Elfsborg


Sida 229

Slätte måtte temligen snart aflidit, Anders Olofsson Oxehufvud hade i slutet af 1574 eller tidigt 1575 förflyttats såsom ståthållare på


Sida 229

med Märta, dotter af riksrådet Nils Olofsson Winge till Skofteby, hon lefde enka 1576.


Sida 230

Juli 1591 förordnades att, jemte Anders Olofsson Stråle, vara Jöran Eriksson Ulfsparre till hjelp på Elfsborgs slott.4


Sida 238

Claes Andersson Ekeblad till Stola, Anders Olofsson Stråle och Jöran Eriksson Tlfsparre, till hvilka sedermera kom Erik Axelsson, hvilken 1598


Sida 239

Carl den 29 Mars 1597 Erik Olofsson. Stake och Knut Kijl till ståthållare,1 'hvilka, liksom befälhafvarne på de öfrige slotten,


Sida 239

Erik Olofsson Stake till Hönsesäter, Ökna och Brennegård var 1595 ståthållare öfver Wadsbo och Dalsland,


Sida 245

slottslofven, nemligen den förut omtalade Anders Olofsson 0.re-hufcud till Uddetorp och Nils Andersson Lilliehöök till Fårdala wh Nyby.*


Sida 246

Anders Olofsson syntes ha snart afgått, ty den 30 Juni 1603 förordnades Torsten Lindersson och


Sida 246

1602 Torsten Linnersson till Forstena, Anders Olofsson Oxehufcud till Uddetorp och Måns Smålänning förordnades i slottslofven.1


Sida 253

Torsten Christoffersson till Bjurum och Anders Olofsson Oxehufvud till Uddetorp.


Sida 257

Slottsfogden Erik Olofsson * " 3:dje


Sida 257

" Lars Olofsson " " 3:dje


Sida 267

Lars Jacobsson, Peder Jönsson och Lars Olofsson.2 Redan mot slutet af 1610 vidtogos anstalter till försvar, mäster Hans byggmästare nedsändes


Sida 279

Så hafue wij lathett skrifwe Anders Olofsson och Pädher Jörensson till, att de skole der om handle medh almoghen, De


Sida 284

Stenbock, Erik Ribbing till Svensö, Anders Olofsson Oxehufvud till Udde-torp och fältmarskalken Jesper Mattsson Cruus, att, efter det anbe-falda tåget


Sida 285

derpå érhöllo Erik Ribbing och Anders Olofsson Oxehufvud särskild fullmakt att sörja för Elfsborgs förseende med Iifsmedel, hvarför de anmodades


Sida 287

Gustaf Stenbock, Erik Ribbing och Anders Olofsson erhållit befallning att resa ned för att påskynda eskaderns utrustning, mottog nemligen konungen


Sida 461

Gustaf Olofsson Stenbock till Tofta och Erikstada (af den gamla Stenbocksslägten) riksråd och riddare. Var


Sida 464

herr JRagvald Svensson, Anders Nilsson, Peder Olofsson, Gustaf Olofsson Stenbock till Torpa, Peder Bengtsson Svenske, Rasmus skifvare, Joen smed, Olof


Sida 464

Svensson, Anders Nilsson, Peder Olofsson, Gustaf Olofsson Stenbock till Torpa, Peder Bengtsson Svenske, Rasmus skifvare, Joen smed, Olof Rolfsson, Brynolf


Sida 465

Son af riksrådet och riddaren Peder Olofsson Hård och Karin Torsdotter Store, höfvitsman på Nyköpings slott 1521, pä Stegeborg 1547,


Sida 466

Augusti 1574 förordnades den förutvarande Anders Olofsson Oxehufvud samt Bengt Eriksson Slätte, den förste alt hafva öfversta befallningen öfver Elfsborg


Sida 467

Vestergötland. Deremot var verkligen 1582 Anders Olofsson Stråle till Boatorp i slottslofven, och erhöll den 10 Juli 1591 nytt förordnande


Sida 467

Slätte måtte snart aflidit, Anders Olofsson Oxebufvud både i slutet af 1574 eller tidigt 1575 förflyttats såsom ståthållare på


Sida 467

mars 1597 förordnade hertig Carl Erik Olofsson Stake och


Sida 468

Afdns Smålänning. Anders Olofsson synes snart afgått, ty den 30 Juni 1603 nämnas de båda senare såsom


Sida 468

Anders Olofsson Oxehufoud till 1'ddetorp,


Sida 468

Anders Olofsson Oxehufvud till Uddetorp och


Sida 469

Lars Olofsson fullmakt att vara i slottslofven, sedermera den 25 Februari 1610 förstärkte med


Sida 528

Ture Jönsson (Tre Rosor) och Nils Olofsson (Winge) till Skofteby, ingåfvo konungen misstankar om Nils Svenssons trohet och pålitlighet, förmodligen


Sida 530

Juli förklarar konungen för riksrådet Nils Olofsson (Winge) till Skofteby att han är till freds med att denne "behåller" Viken


Sida 532

Bryntesson att han förstått det Nils Olofsson, herr Ture Jönsson och flere andra. "som förtryta att vi gifvit Nils Svensson


Sida 537

tillskref härom riksrådet och riddaren Nils Olofsson (Winge) till Skofteby den 12 April 1526 följande2: