Svenska kyrkoreformationens historia (Volume 1)

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Svenska kyrkoreformationens historia (Volume 1)

Svenska kyrkoreformationens historia (Volume 1)

Källa : Internet Archive

Svenska kyrkoreformationens historia (Volume 1)

Svenska kyrkoreformationens historia (Volume 1)

Källa : Internet Archive

Resultat : OLAI


Sida 399

Frankrike och Scbwcitz resande Svensk, Martinus Olai Hels. i ett bref till erkeb. Laurentius Petri (Btazius 1. c. p. 288


Sida 403

m. dl, men bemöttes af Martinus Olai, som till honom framställde nya spörsmål "*>


Sida 404

heller kan bestämmas hvilken denne Martinus Olai var, ehuru vi förmoda, då Fant kallar honom Heisingus, att det varit den


Sida 405

deltogo. Det synes som hade Laurentius Olai, sedan konungen mot slutet af juni begifvit sig till östergöthland, dit följt honom


Sida 405

ML Johan-nis efterträdare, kyrkoherden derstädes Laurentius Olai Gestri-ciu& Så snart deras trosbekännelse var till konungen öf-verlemnad, ingaf han en vederläggning


Sida 419

nya män, den förra af Martinus Olai ifrån år 4571, och den senare ifrån 1570 af Jacobus Johannis, förut ordinarius


Sida 492

Upsala: kyrkoherde var ifrån 1572 Joachim Olai, född i Stockholm, som hade studerat i Wit-tenberg. Mera betydande än denne hvarken


Sida 493

af den lärda och stridbara Martinus Olai ifrån Gestnkland, som näst förut varit ordinarius i Gefle. På den vigtigaste kyrkoherde-platsen,


Sida 493

Strengnäs biskopsstol satt ifrån 4562 Nicolaus Olai ifrån Gestrikland, sannolikt densamme som 4555 studerade i Rostock. En svårare plats än


Sida 495

hans fosterfader, och den nyssnämnde Laurentius Olai hans lärare i Gefle skola. I Wittenberg synes han icke hafva studerat, i


Sida 495

1565 efter den då aflidna Laurentius Olai Gestricius, kalvinismens oförskräckta bekämpare, till kyrkoherde erhållit Olaus Petri från Medelpad, hvilken förut


Sida 602

hvarest kalvinister vistades, och kyrkoherden Nils Olai död af pesten, närmat lutheraner och kalvinister till hvarandra, så att de vid


Sida 608

i na. (Till biskop Nils Olai af Strengnäs


Sida 661

eller landsflykt Tre af dem Nicolaus Olai, Petrus Kenesius och Ericus Jacobi Schinnerus***), vägrade underskrift, och dä de i stränga


Sida 661

den ifrån denna tid bekante Ericus Olai Schep


Sida 672

sammankomsterne höllos: kyrkoherden i Upsala Joakim Olai helsade dem välkomna och talade om mötets anledningar och nödvändigheten att vara betänkt


Sida 675

hvilka 196 föllo på professorn Nicolaus Olai Bothoiensts, 56 på biskop Petrus Jon" i Streog- I


Sida 676

aktade detta hertigens rid. - Nicolaus Olai hade ifrln 1578 studerat i Rostock, och ifrån medlet af 1580:talet varit lector