Svenska kyrkoreformationens historia (Volume 1)

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Svenska kyrkoreformationens historia (Volume 1)

Svenska kyrkoreformationens historia (Volume 1)

Källa : Internet Archive

Svenska kyrkoreformationens historia (Volume 1)

Svenska kyrkoreformationens historia (Volume 1)

Källa : Internet Archive

Resultat : OLOF


Sida 89

con-fcssor generalis Magnus Birgersson anklagade Mr Olof hos doktor Nils, som var Streugnäs domkapitels decanus. Dia-conus Olaus Petri och hans


Sida 90

om dessa klagomål haft för Mr Olof några ledsamma följder.


Sida 91

till en mensklig vishetslära. Af Mr Olof framställdes den väl dock ur historisk synpunkt, så att han dermed ville antyda,


Sida 136

lärjungar, Mr Langerbeen och Mr Olof. Om den förres verksamhet veta vi intet att förtälja: sannolikt var hans tanke-


Sida 139

Mr Langerbeen och Mr Olof delade väl icke svärmeriet, men "togo det för godt". De öfverraskades så deraf,


Sida 157

Upsala. Han hade sedan förekallat Mr Olof, och begärt veta huru han emot gamla sedvänjan ville försvara sin gerning, hvarpå


Sida 201

Sedan Mr Olof till konungen aflemnat sina svar, tillfrågades han, om han vore redo att försvara


Sida 202

Mr Olof åter svarar: Guds ord kan icke förvandlas. Om nu lärarne, äfvensom kyrkans bruk


Sida 204

Mr Olof svarar, att Kristus lärde det hans rike ej var af denna verlden: han


Sida 208

Deremot förklarar Mr Olof, att då Guds församling är en andelig församling i den heliga Anda, så


Sida 209

Till svar å spörsmålet anför Mr Olof att Kristus be-fallte sina lärjungar och deras efterföljare att gå ut och predika


Sida 210

Mr Olof beifrar derefter Galles förvända bevisningssätt genom Gregorii och andras exempel, Himmel och jord


Sida 211

Af Mr Olof hade man väntat att han lika med sin motståndare gjort afseende på den


Sida 212

Guds miskund och barrahertighet. - Mr Olof kommer på grund af flera bibelspråk (Rom. 6, 23. Efes. i, 8 m.


Sida 214

Lika med Galle förnekar ock Mr Olof att Kristi instiftelse kan af någon menniska förändras. Men då Kristus har stiftat


Sida 216

Mr Olof åter svarar, att i skriften länes intet om skärseld. Hatth. 42, 32 förklaras


Sida 217

Mr Olof medgifver, att ehuru den heliga skrift ej påbjuder helgonens vördande, så förbjuder den


Sida 250

emellan Dr Peder Galle och Mr Olof. Det gemensamma beslutet både omtalar att det redan skett, och "samtycker" att konungen


Sida 265

utom de tre Doktor Jöns, Mr Olof och Anders Algotsson- som voro i konungens och rikets tjenst. Om le-digblifvande prebenden


Sida 272

konungen Mr Laurentius Andre", kamereraren Mr Olof och Mr Olof Petri till klostret, hvilke undantogo och uppburo på slottet de


Sida 302

1529. 1 berättelsen härom omnämner Mr Olof såsom kyrkoherde i Stockholm Herr Hans Nicolai. Denne blef d. 17 dec. 1530


Sida 304

emot Mr Laurentius Andre© och Mr Olof med flera af dem som gifvit sig till evangelium. I Östergötland var man


Sida 313

om postillans utgifvande, som af Mr Olof åberopas, var en af de i Örebro aftalade åtgärder, hvilka i sjelfva den


Sida 314

öfver Svensk roessas införande, utgaf Mr Olof en liten skrift om orsaken, hvårföre messan bör hållas på det tungomål, som


Sida 334

f. - innu for Tor Mr Olof alt som dia-conus vara predikant vid Stockholms storkyrka: år 1539 lät han ,>iestviga


Sida 338

anklagelser mot Mr Lars och Mr Olof*) voro, att den senare genom bikt erhållit underrättelser om Tyska borgares i Stockholm


Sida 392

v. Pyhy störtades, framträder åter Mr Olof, af konungen nämnd, dl 7 april 4543, till kyrkoherde i. Stockholm. Konungen återskänkte


Sida 545

ifrån Stockholm, ifrån kyrkoherden derstädes Mr Olof och skolmästaren Mr Abraham. Ehuru presterne derstädes underskrifvit ordinantian af 1575, så vägrade


Sida 549

farligaste motståndarena för hans planer Mr Olof och Mr Abraham, kyrkoherden och skolmästaren i Stockholm, hvilke redan börjat ana hans


Sida 550

kunde anses som en förlust. Mr Olof utnämndes till domprost i Up62la, Mr Abraham erbjöds


Sida 551

intill dess en efterträdare efter Mr Olof hunnit utses, domprosten Selomo Birgerif), hvilken efter föregående obenägenhet för liturgien låtit förmå


Sida 552

högsäte och rikets andra huf-vudstad. Mr Olof hade väl i Upsala mottagit ett hedrande embete, men hans förvisning betraktades dock


Sida 554

(riks-registr.) och förundrar sig huru Mr Olof, Mr Abraham och Upsalapro-fessorerne kunde göra så envist motstånd.


Sida 572

omd Ome skall gälla kyrkoherden Mr Olof och skolmästares Mr Abraham, så är det icke råttvist, ehuru deras bildning onekligen


Sida 573

Nu började kyrkoherden i Stockholm Mr Olof, och skolmästaren Mr Abraham, med hvilka Klosterlasse synes hafva undvikit all närmare beröring,


Sida 638

gifva dem friare andrum. Gamle Mr Olof, förre kyrkoherden i Stockholm, skyndade med erkebiskopens tillåtelse tillbaka till sin hjord, och