Biographiskt Lexicon öfver namnkunnige Svenska Män

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Biographiskt Lexicon öfver namnkunnige Svenska Män

Biographiskt Lexicon öfver namnkunnige Svenska Män

Källa : Internet Archive

Biographiskt Lexicon öfver namnkunnige Svenska Män

Biographiskt Lexicon öfver namnkunnige Svenska Män

Källa : Internet Archive

Resultat : ELEONORA


Sida 23

gilla det sednare. Emedan Enkedrottning Maria Eleonora ofta kom med obilliga oeb besynnerliga upptåg, och Skytte alltid var den, som


Sida 106

Mars 161". Hof-mästare hos Drottn. Maria Eleonora I62& Assessor i Sven Hofrätt 1627. Ståthållare på Jönköping oeh öfver dess' län


Sida 110

London9' ett bref från Drottn. Ulrika Eleonora, den hon yttrar sin åstundan "gjerna att veta, det Dr Env. så val


Sida 121

han ritat, "fer-M)å står Drotta. Ulrika Eleonora oeb omkring henne Hofdamer, som Slua Kongl. Arfprinsen och Prinsessas och derjemte ftfrtr


Sida 138

12 års ålder Hoffröken bos Ulrika Eleonora, Rammarfröken i det mycket olika Lovisa Ulrikas bof och . Hofmästarinna i det


Sida 147

kan 1720 blifvit af Urottn. Ulrika Eleonora upphöjd i gref-Kgt stånd, introducerad s. å. (JU 74), men ingen ätt uppstod.


Sida 154

nedanf. JU 55. Dottern , Ulrika Eleonora, gift med Riks R. Gr. A.


Sida 160

bars till dopet af Drottn. Ulrika Eleonora. K. Fredrik var fadder jemte Riksens Råd. Conducleur vid Fästnings verket i Carlskrona.


Sida 176

K. Carl XI och Drottn. Ulrika Eleonora på Skottorp i Halland d. O Maj 1080. Brudetalet är tryckt i Lönboms


Sida 292

Ax. Lilje, Öfverhofmffstarinaa hos Drolin. Hedvig Eleonora, har blifvit namnkunnig genom sägnçn, ofta upprepad, om hennes och Drottningess saa- .


Sida 302

Öfverste j. G. Wrangel) ocb Hedvig Eleonora (sedan g. ml. Riks R. Gr. Nic. Tossin), samt enkegrefvinna* Occa Rippefdas dotter


Sida 318

Magnus (so Jltf 16). 6. Hedvig Eleonora* g. m. Ländsk. Lor. Creote. 7. Charlotta, g. m. Amiralen Gr. Ax. Lewenhaapt.


Sida 319

Johanna Eleonora var både svensk och frnnsysk poe-tissa. I minnestalet i Vet. Akad. öfver S.


Sida 319

hvari hon besjunger den älskade Ulrika Eleonora, som hon fann död vid sin hem* komat 1607:


Sida 320

återkommit från norska campagnen. Döttrar: Maria Eleonora, g. m. Herm. Fleming, 'Beata Elisabeth, g. m. öfv.-Amiralen C. Sjöblad, Hedvig Christina,


Sida 320

Johanna Eleonora var född i Hamburg d. 47 Jan. 1061. Magnus Rönnow parenterade öfver henne,


Sida 371

sammanviga Hertig Fredrik och Arfprinsessan Ulrika Eleonora d. 24 Mars 1715. Sedan han detta förrättat, tog han embetets vård och


Sida 372

förrättningar, s-åsom att begrafva Enkedrottniog Hedvig Eleonora och dess son* srfn K. Carl XII", öfver hvilken ban höll likpredikan d.


Sida 374

Öfver Södermanland P. Francs dotter Ulrika Eleonora, hade ban blott en enda son Jöns* född 1725, död 1769 såsom Kammarherre