Biographiskt Lexicon öfver namnkunnige Svenska Män

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Biographiskt Lexicon öfver namnkunnige Svenska Män

Biographiskt Lexicon öfver namnkunnige Svenska Män

Källa : Internet Archive

Biographiskt Lexicon öfver namnkunnige Svenska Män

Biographiskt Lexicon öfver namnkunnige Svenska Män

Källa : Internet Archive

Resultat : SPARRES


Sida 77

e. 8) Carl Sparres gren. JK 18. Sparre, Qtrl, Ståthållare. M 19. - , -rfjcel, R.R., öfverståth.


Sida 77

e* 2) Lars Sparres gren.


Sida 77

e. 4) Thure Sparres gren. JK 17. Sparre, Thure, R.R.


Sida 90

och Sparreholm, hvilken ensamt af Göran Sparres ätt ingått i Riksrådet, der ban var från d. 25 Maj till d.


Sida 91

som blbr Vit "tjtrerad" af Göran Sparres filt, då deremot af Er. Sparres en mängd dylika familjer nppstodo.


Sida 100

J. Peringftkiftld. 8thm 1748. - Eric Sparres protestation (mot éin dem). Ib. 1609. - Pro Lege, Bege* et Grega. Hallas


Sida 102

efter mycken vedermöda genom Frih. Gust. Sparres bjelp kunde fl bemfilte jang-fru Beata ur ett kloster i Guim, der bon


Sida 103

dock förgäfves bed t för Johan Sparres lif. '


Sida 110

en son af R. R. Carl G. Sparres broder Lars Sp. Ryttmäst gift med Eva Bleckertsdolter Wachtmeister. Bleckert Larsson Sp.


Sida 113

af Ron. Carl XI, liksom Erik Sparres Grefve-diplom). Sparre kom åter från Frankrike för att under Riks-Cancel-lereu deltaga i Gyldenlöws-fejden"


Sida 115

e. S) Pehr Sparres gren.


Sida 119

e. 4) Thure Sparres gren,


Sida 119

I e. 8) Carl Sparres gren.


Sida 119

sekel Riks-Cancelleren Erik Sparres ätt. Han hade 9 barn*),


Sida 121

son, således Fältmarskalken - Gr. Axel Sparres och Riks R. Gr. Erik I Sparres broder. Gabr. Sp. var Öfv.-Lieut., född


Sida 121

Sparres och Riks R. Gr. Erik I Sparres broder. Gabr. Sp. var Öfv.-Lieut., född 1646, död , 1767. Gift med


Sida 122

i Småland. Nanin kunnigare blef Knut Sparres styfson Jak. Eggertz, som uppfostrades i den af Pietisten Francke i Archangel anlaggda


Sida 122

dan t i Danzig 1758. Erik Knutsson Sparres egen son Carl Gustaf Sp.9 född d. 25 Aug. 1750, dog d.


Sida 124

som sådan, ligger öppet i Henrik Sparres biographi* Jag såg, huru min sal. fader med all sin makt ej kunde


Sida 140

i franska kriget vid! farbrodren Erik Sparres bataljon 1698 -1706, då han var blifven Capitaine. Lieut. vid Sv. Lifdragonerne 1708,


Sida 148

Spar re, Fältmarskalk, Fåltmarsk. Gr. Axel Axelsson Sparres broder, föddes d. 15 Joli 1663 af Beata Stenbock. Han trädde redan


Sida 160

Grefve Fredrik Sparre, Riks-R. Claes Sparres yngste son, föddes 1725, bars till dopet af Drottn. Ulrika Eleonora. K. Fredrik


Sida 160

ej förbigås. Han var Gr. Carl Sparres half broder. Fredr. Sp. föddes d. 2 Febr. 1751, son af Landsböfd. Frih.


Sida 181

- Tröste-skrift öf?er Riksrådet Gr. Per Sparres död. Ib. s. å. - Mgra Christelige Böner. Ib. 1660. - Barna-Bibel. Ib.


Sida 300

borgares exempel etc. Grelve Erik Sparres maka Chris Us" Béat* Lillie har rest vården.