Svenska adelns ättartaflor, afdelning 2

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Svenska adelns ättartaflor, afdelning 2

Svenska adelns ättartaflor, afdelning 2

Källa : Internet Archive

Svenska adelns ättartaflor, afdelning 2

Svenska adelns ättartaflor, afdelning 2

Källa : Internet Archive

Resultat : OLOFSSON


Sida 28

dotter af Slottsfogden på Stegeborg Lars Olofsson, som blef stamfader för adel. ätterna Lauri n, N:o*926, och Lagerström, N:o 12?8.


Sida 41

Granhammar, och 3:o ester Ryttmästaren Hans Olofsson, som förde ett Ät venster vändt hjorthufvnd i vapnet. Barn:


Sida 67

1705. Gift med Kongf. Ränt-mästaren Börje Olofsson Bur mus, Nobil. Cronberg, N:o 646, till Hanstavik och Lina, i hans J2.a


Sida 67

f. 1657, dotter af Räntmästaren Börje Olofsson Buraeus, Nobil. Cronberg, N:o 646, till Hanstavik och Linn, med hans l:a fru,


Sida 80

1757. Gift * med Hofrätts-Radct Bengt Olofsson Kilstedt, Nobil. Silfverstedt, N:o 16il, till Lund, Skällcrö och Sö-derby, i 1738.


Sida 93

Hans Olofsson. Son:


Sida 98

Stråle, sedan Grip (son af Anders Olofsson, se adel. ätten Stråle af Ekna, Tab. 5), - till Stensnäs i Ukna


Sida 98

Nils Erkasen (son af Eric Olofsson, Tab. 1), till


Sida 100

2:a gifte, dotter af Offersten Anders Olofsson Oxehufvud, N:o 102. till Säby oeh Elmterid, med Margaretha Lillje af Greger Mattssons


Sida 112

hennes 2a gifte, dotter af Bengt Olofsson till Dala aamt enka ester Bengt. A björnsson: - 2:o med Gunilla Btåtarm,


Sida 112

benas" 1a gifte, dotter af Jacob Olofsson Stubbe, Na Jt, tffl Bolatad, med Hebbla WUdeman (N:o 89), Smt olagift med


Sida 113

i rätten öf Ver Rika-Riden Nils Olofsson Winge, Måns Bryntesson Lillje-heök och Thure Ericsson Bjelke. - Gift 1529 med *


Sida 122

Palm, Habil, Sjllenaalm (son af Johan Olofsson, Tab. 1), f. i Sala, Fältsekreterare vid Svenska "rrnéen i Norrige 1657, Hofsekreterare


Sida 150

kyrka i Östergöthland. Gift med Olof Olofsson Mualeskal), till Gottenvik, + 1615.


Sida 159

NUssm, Ntbll. Gyllenstråle (son af Nils Olofsson, se adel. ätten Stråle af Ekna, Tab. 4), annars Peder Skrifvare kallad, till


Sida 177

Cronberg, dotter af Kongl. Räntmästaren Börje Olofsson Burens, Nobi L Cronberg, N:o


Sida 207

till Hammar, dotter af Ryttmä-staren Arvid Olofsson Drake, den Gamle, till Hammar och Syntsholm, som i vapnet förde en röd


Sida 209

dotter af Politiae-Borgmästaren i Stockholm Hans Olofsson Törne och hans ?:a hustru, Iu-grid Carlsdotter Ekenbom, i hennes 2:a gifte, samt


Sida 261

Nils Olofsson, till Hinseberg, Förseglade bland Adeln Konung Gustaf I.s Testamente 1500 och Ständernas Bevillning


Sida 281

på Ornäs: dotter af Bergslags-Kammereraren Jacob Olofsson Brandberg, till Stora Ornäs (brorsson till Öfver-Auditören Peter Brandberg, Nobil. Ccder-berg, N:o 101.3),


Sida 291

,a,/j med sin fräpde, Brukspatrouen Sven Olofsson ffedengren, f. 1733 V8.


Sida 304

Clm o Henrlcssen (son af Henric Olofsson, Tab. ), till Aminne samt Kanckas i Masko socken och Hapaniemi i Kiske


Sida 304

Henricsdotter. Hon ärfde sin son Pehr Olofsson. Gift l:o med Olof: 2:o med Magnus Niclisson.


Sida 304

Se T a b. 5. Jacob Olofsson. Se T a b. 3.


Sida 333

Brita. Gift l:o med Ryttmästaren Arvid Olofsson Drake (af gamla Drakeslägten), till Hammar och Syntsholm, som förde i vapnet en


Sida 347

af Segerstad, dotter af Majoren Johan Olofsson Hård if Segerstad, till Hallebo och Tubbetorp, med Elin Siorr, N:o 79.


Sida 349

Bengt Olofsson Hård (son af Olof Pedersson, se adel. ätten Hård af Segerstad, Tab. 11),


Sida 350

kwkn (son af Bengt Olofsson Hård, Tab. 1), ^1 Aggarp i Friggeråkers socken och Westergöthland samt Thorettorp, Fogat


Sida 350

af Öfversten for Smålands fotfolk Jon Olofsson (Lilljesparre af Fylleskog, N:o 44), till Asa och Fergared, m. m., och Ingeborg


Sida 369

Göran Olofsson, till Hagebv i Wadhbo härad ueh Veatcrgöthlaud, Anteckna* si Uuiu Adelsmau i Adels-registren,


Sida 369

Björn Olofsson. Se Tab. 2.


Sida 369

Christina. Gift med Löjtnanten Lars Olofsson Pilefelt, N:o 230.


Sida 371

Jtttk (sou af Jacob Olofsson Hökerstedt, Nobil. von Hökerstedt, Tab. 1), f. 1719 "%, Handtlanenrt. vid Artilleriet 1736,


Sida 404

lefde enka 1581, dotter af Jacob Olofsson (Stubbe, N:o 72), till Bolstad, med Brita Frille till Wiborg. Barn:


Sida 404

med Höfvidsmannen på Tawaste-hos, Riddaren Nicolaus Olofsson (Tawast, N:o 61), till Porkala, som lefde 1421.


Sida 404

med Jacob Johansson: 2:o med Lars Olofsson Ångerman,


Sida 408

Hans Olofsson. Se Tab. 5.


Sida 408

Peder Olofsson.


Sida 441

Agneta Drake, dotter af Ryttmästaren Arvid Olofsson Drake (af de gamle Drakar), till Hammar och Syntsholm, med Brita Hård (af


Sida 447

Göran Olofsson*


Sida 456

vid 6f?erste Reinh. Wraugcls infant. Michael Olofsson: ?* nicd Löjtnanten Tliorsten Hillesköld, N:o 4U5.


Sida 457

1717 ocli broder till Gencral-Auditören Olof Olofsson Chytmms, Nobil.' Riddercreu U, N:o 16W0.


Sida 457

med Borgmästaren i Malmö, Häradshöfdingcn Eric Olofsson Chytrmu, f 1717 ocli broder till Gencral-Auditören Olof Olofsson Chytmms, Nobil.' Riddercreu U,


Sida 474

dotter af Assessoren i Kammarrevisionen Anders Olofsson Lindeman (halfbroder till Kongl. Rådet Eric Lindeman, Nobil. Lindensköld, Baron och Grefve Lindsköld,


Sida 499

Roslagen , dotter 'af Hofrätts-Rådet Bengt Olofsson Kil-stedt, Nobil. Silfverstedt, N.o 1641, till Land, Skäl-lerö och Södcrby, med Grefvinnan Catharina


Sida 580

i Brännkyrka, dotter af Ge-oeral-Auditdren Olof Olofsson Chytrasue, Nobil. Rid-deratatx, N:o 1690, och Johanna Psilaaderhjclm, N" 1788.


Sida 582

Nt UI. Lagerberg (son af Olof Olofsson Skragge, se adel. ätten Skraggcnskold, N-o 55V, Tab. 2), f. 1670 V,, på


Sida 583

Carl (son af Olof Olofsson Skragge, Nobil. Lagerborg, Tab. I), f. 1710 V,, på Brölunda i Söderby socken


Sida 584

Daniel Gustaf (son af Daniel Olofsson Skragge, Nobil. Lagerborg, Tab. 8), f. 1726, Volontär vid Westerbottens reg:te 1742, Fänrik


Sida 584

©lef Julias (son af Olof Olofsson Skragge, Nobil. Lagerborg, Tah. 1), f. 1717, Volontär vid Helsinge regrte 1732, Fänrik


Sida 587

UL Lagertran U (son af Jon Olofsson, se adel. ätten Lagercrantz, N:o 398), till Sjöberg i Westergöthland samt Lärkan tan,


Sida 615

Axel Ore-gerston: 2:o med Riks-Rådet Nils Olofsson (Wmge), till Skofteby, halshuggen 1529, såsom delaktig i Westgötha-upproret, då Måna Bryntesson Lilljcböök


Sida 627

MI. Lefrén (son af _fcr Lars Olofsson Lefrén, Tab. 1), f. 178i "/, i ibo, Kadett vid Carlberg 1799, Fänrik


Sida 628

af Lefrén (son af D:r Lars Olofsson Lefrén, se adel. ätten Lefrén, Tab. 1), f. 1779 l6/5 i Abo, Studerade


Sida 634

1!/7 med Theol. Professoren Dit Lars Olofsson Lefrin, t 1722, + 1803 och fader till Öfversten Carl Adolph Lefrén, Nobil


Sida 647

Brånäa. Gift 1531 med Riks-Marsken Gustaf Olofsson Stenbock, Baron Stenbock (N:o 12), till Öresten och Kronbttek samt Torpa, Toftaholm och


Sida 689

Uningsmanneu öfver Wester-Sysslet i Wermland Peder Olofsson på Björnöen och Kjerstin, som var dotter af Prosten oeh Kyrkoherden i Eskilstuna,


Sida 703

var farfars far till Kng"-RUet Göran Olofsson, Nobil. Stjernhjelm, N.o 181.


Sida 723

jemte förutu. Thure Jönsson, Riks-Rådema Nils Olofsson (Winge) och Thure Ericsson (Bjelke) samt Biskopen i Skara Maguus Haraldi (af Wångaslägten


Sida 751

dotter af Kammereraren i Kammar-kollegium Nils Olofsson Bohm och Carin Pedersdotter samt kusin till Öfver-Kammereraren Anders Bohm, Nobil. Bohm, N:o


Sida 755

Sven Olofsson Lilljesparre, till Ha gr by samt Bjuiv näs i Södermanland, + på 1640-talet


Sida 755

Göran Olofsson., Se Ta b. 2.


Sida 755

Olof Olofsson Lilljesparre, Var i sex Ir P*p hos Hertig Carl af Södermanland och i


Sida 755

Jon Olofsson, Öfverste. Se T a b. 6.


Sida 756

Peder (son af Jon Olofsson, Tab. 6), till Asa och Westergård, Konung Johan Illrs Hofjunkare, Af honom ånyo


Sida 828

af Bergmästaren vid Stora Kopparberget Harald Olofsson och Anna Diedricsdotter. Son: 2. Harald Lybecker, Nobil. Lybecker, f. 1649, t 1714.


Sida 887

och Kyrkoherden i Resele, M.t Olof Olofsson Holmberg och Christia" Henricsdotter Berlin. Barn:


Sida 955

Malin Sitnontdotter, dotter af Fogden Simon Olofsson i L&ngcrud i Wisnums socken och ^Wermland samt syster till Rcgenieuls-Pa-storen i Österbotten