Skriv svar

Aide à la recherche au Danemark (mise à jour octobre 2016).

kirstendk
kirstendk
Inlägg: 219
Les trois articles dont les liens figurent ci-dessus sont :

1) Silkeborg Avis article du 9 juin 1986. Ecrit en gothique et je viens de le déchiffrer. Et vais le résumer ou traduire plus tard. Il s'agit du procès et le jugement
pour faux monnayage. Condamnation à  6 ans de prison pour Krohn.

2) Ringsted Folketidende du 17 octobre 1901
. Ecrit en gothique et pas encore déchiffré. A l'occasion d'une nouvelle escroquerie (incendie et escroquerie
envers les assurances en 1901 et retour sur

3) Un article trouvé ici  http://www.coneliand.dk/Kriminalitet_i_Danmark_igennem_tiden.html

L'article semble basé sur ce livre écrit par Tage Jensen :

S. TAGE-JENSEN. Danske Kriminalsager 1838—1938. Odense 1942. Bogforlaget Norden. 396 S. Kr. 11.00.

Je traduirai par la suite l'article mais pense qu'il pourrait être intéressant de se procurer le livre. Seul inconvénient: il est en danois, bien sûr ;-).

Je reviendrai dès que possible avec les transcriptions des articles écrits en gothique.

Bon dimanche,

Kirsten

christbeten
male
Inlägg: 13
Bonjour Kirsten,

Cette trajectoire de truand m'intrigue beaucoup, tout comme le fait qu'il ne serait pas allemand.

J'attends un acte important du Portugal authentifiant le personnage, mais les archives portugaises ne sont pas très coopératives.

Prenez tout votre temps pour les traductions.

Merci encore pour toutes ces pistes.

Christophe

kirstendk
kirstendk
Inlägg: 219
Bonsoir Christophe,

Il y aurait erreur sur la personne?

Dans ce cas l'acte de baptême / naissance qui est à l'origine de cette recherche ne serait pas la bon?

J'ai déchiffré les deux articles de journaux écrits en gothique. Je vous les transmets demain.

Mais effectivement, je vais attendre pour les traductions qui représentent quand même beaucoup de travail.

Cordialement,

Kirsten

kirstendk
kirstendk
Inlägg: 219
Bonsoir Christophe,

Voici le déchiffrage du texte  gothique dans le journal "Silkeborg Avis" du 9 juin 1886.

Ecrit en clair, cela te donne certainement déjà une idée du contenu.

Je résumerai ou traduirai quand/si tu en a besoin.

Je ne suis pas experte écriture gothique mais le cas échéant, tu pourrais toujours faire vérifier par un expert.

Cordialement,

Kirsten

Silkeborg Avis 9 juni 1886

Sagen mod Arrestanten Krohn
for Eftergørelse af Nationalbankens Sedler.
Denne omfangs-
rige Sag der påbegyndtes i Højesteret
i Tirsdags morges i forrige uge, er i går
bleven paakjendt af Højesteret.
Højesteret Stadfestede i Henhold til de
i kriminal – og Politirettens Dom af 23de
Febr. d. A. anførte Grunde,
ved hvilke intet væsentligt fandtes at bemærke,
denne Dom, hvorved tiltalte var ansét med
Straf af Forbedringshusarbejde i 6 Aar,
I Salær til Aktor og Defensor for Høj-
steret, Advokaterne Nellemann og Klubien,
skal tiltalte derhos betale 500 kroner til
hver.

I den indankede Kriminal – og Politirets-
dom var det udtalt, at det maatte an-
sés for tilstrækkelig godtgjort at Arrestan-
ten havde forfærdiget eller dog som Gjer-
ningsmand déltaget i Forfærdigelsen af
samtlige de i Sagen omhandlede falske
Hundredekronesedler ; 29 af disse havde
han derhos selv udgivet i Udlandet, og 10
havde han forsøgt at faa udgivet ligeledes
i Udlandet ; at 169 i Paris forefundne
stykker Sedler ogsaa havde været bestemt
til Udgivelse  når de var bar bleven færdige,
maatte anses som  utvivlsom .Samtlige
Sedler og særlig de i Paris forfærdigede,
frembyder, trods enkelte Mangler, en skuf-
fende lighed med Hundredekronesedler.
Som her hjemmehørende Undersaat var
Arrestanten ved Rettens Dom ansét efter
Straffelovens § 264 of Straffen bestemt
til Forbedringshusarbejde i 6 Aar. Der-
hos var Arrestanten efter den af en Kjøb-
mand i Lybeck derom nedlagte Paastand
dømt til at udrede en Erstatning til ham
af 2400 Kr.
Falskmønteren Krohn. Aktor
Advokat Nellemann, meddelte i sin Tale for
Højsteret følgende om Falskmønterenstid-
ligere liv : Krohn der er født 1853, er
Søn af en Præst, der endnu lever paa
Sjælland. Han er en vankelmodig karak-
tér, der har flakket en del omkring og al
Tid har havt Hovedet fuldt af vilde Pro-
jekter. Han er forkælet fra Barn af og
meget letsindig . Hans broder skildrer ham
som et Menneske, hvis aandelige Moden-
hedsgrad staar betydelig under, hvad man
ellers træffer hos Folk i han Alder. Et
Hovedtræk i han Karaktér er en høj Grad
af Forfængelighed ; han sætter stor Pris
paa en elegant Optræden og optraadte over-
alt i Udlandet som « Friherre von Krohn »,
og det vakte naturligvis stor Opsigt, da
man erfarede, at den eleganter « Friherre von
Krohn » simpelt hen var en Falskmønter.
I 1880 blev han gift men en Enke, der
var temmelig bemidlet, og som menes at
have havt en uheldig indflydelse paa ham ;
dog har hun langt fra animeret ham til
den her omhandlede Forbrydelse, men tvært
imod  fraraadet ham at indlade sig paa
sligt. I 1881 oprettede Krohn et Mejeri
i Hamborg, hvor han imidlertid gik fallit.
Senere kom han i Forretningsforbindelse
med et yngre Menneske ved Navn Schaum-
burg, med hvem han i Februar 1884 fore-
tog en rejse til Paris. Shaumburg for-
tæller herom, at da han en Dag gik og
spadserede med Krohn i Paris, fandt de
paa Gaden en annonce, paa hvis Bagside
der fandtes et Aftryk af en Pengeseddel.
Krohn bemærkede ved denne Lejlighed , at
det var en god Forretning at lave falske
Pengeseddeler. Kort efter, i Forsommeren
1884 rejste Krohn hjem of tog ophold
hos en Familie i Kjøbenhavn ; hans øko-
nomiske Forhold var den Gang i høj Grad
derangerede, og han maatte endda pantsætte
sit Møblement. Det lykkedes ham at rejse
et Laan paa 6,000 Kr., og den 24de Juli
rejste han i al Hemmelighed til Hamborg,
hvor han opholdt sig fra den 25de til den
28de. Her blev de første Skridt gjort til
Forfærdigelsen af de falske Sedler, idet
Krohn lod lave nogle Aktiebeviser med Ku-
poner, som blev trykte paa samme Slags
Papir som de danske Hundredekronesedler.
Dette gjorde han déls for at introducere
sig hos vedkommende Fabrikant og déls for
at faa et stykke Papir for den rette Farve.
Nogen Tid efter henvendte han sig atter
til Frabrikanten og sagde at Aktiebeviserne
var for lette at eftergjøre og han fik da
lavet nogle nye Aktiebeviser, der var en tro
Kopi af Hundredekronesedlerne, idet de dog
blev trykt med andre Farver.

Senere paa Aaret rejste Arrestante til
Paris, og da hans Hustru, der boede i
Kjøbenhavn, nærede Tvivl om hans ægte-
skablige Troskab, rejste hun med sine 5
Børn ned til ham. Deres Pengeforlegen-
hed tiltog bestandig mere og mere, og efter
at Krohns Hustru ved Aarets Slutning var
rejst hjem til  Kjøbenhavn, blev han saa re-
duceret, at han saa at sige ikke ejede en
Øre. I September Maanede sendte Konen
ham nogle Penge, og han satte sig da i
forbindelse med tre Gravører i Dresden,
hos hvem han skaffede sig nogle Stempler.
Disse var af Messing og lød paa « vexles
paa Anfordring med Guldmønt », « « 100
Kroner », Engelhardt », Nationalbanken i
Kjøbenhavn » osv. Efter at Krohn var
kommen i Besiddelse af disse Stempler,
rejste hans den 24de September 1884 til
Hamburg, hvor han kjøbte en Bogtrykker-
presse og forskjelligt andet Materiale. Han
forskjaffede sig ogsaa et Par lithografiske
Stene, af hvilke den ene senere er fundet
i Hamborg, og den anden i Paris : paa
den første fandtes Hundredekronesedlens For-
side, og paaden anden dens Bagside. I
Oktober maaned blev de første falske Sed-
ler udgivne, men de var ikke nær så fuld-
komne som dehan senere lavede. Krohn
fik afsat 25 Sedler i Lybæks Bank, hvor
man imidlertid fattede Mistanke til de  24 ;
den 25de Seddel gik videre og havnede i
Maribo. Hvorfra den senere sendtes til Na-
tionalbanken.

Krohn vilde imidlertid gjerne have
Schaumburg ned til Paris ; han skrev gjen-
tagne gange til ham og sente ham ogsaa
150 Franks, men Schaumburg forlangte
mere. Så sendte Krohn ham et Brev med
10 falske Hundredekronesedler  (Om dette
og dets følger har vi tidligere meddélt).
kirstendk
kirstendk
Inlägg: 219
Et voici le texte de l'article dans le journal "Ringsted Folketidende" du 17 octobre 1901.

Même remarque que pour l'article précédent.

Cordialement,

Kirsten

Ringsted Folketidende 17. oktober 1901

« Baron » von Krohn.

En gammel Falskmøntner.

Vi meddelte i går, at Medlemmerne af en
dansk friherrelig Familje von Krohn
var arresteret i Genf, Montecarlo og Nizza, sigtet
for Brandstiftelse, Assurancesvig og andre For-
brydelser.

Der findes imidlertid ingen dansk Adels-
slægt med det Navn. I Dag kan vi dog op-
lyse at Navnet for hovedmanden Krohns
Vedkommende er rigtigt. Han er nemlig den
Hans Krohn, som den 23, Februar 1886
blev idømt 6 Aars Forbedringhusarbejde for
Falskmøntneri.

Vi skal i korte træk genopfriske historien :

I Slutningen af 1884 modtog Københavns
Politi Meddelelse fra Hamborg om, at der var
falske danske Hundredkronesedler i Omløb i
Hamborg og Lybæk. Dette kom frem i Bladene
og medførte, at Politidirektør Carøe en Dag
modtog et anonymt Brev, i hvilket det med-
deltes at en yngre kontorist der i Byen var
i Besiddelse af 10 falske Hundredkronesedler.

Kontoristen blev anholdt og fandtes ganske
rigtig i Besidelse af de falske Sedler. Han
forklarede, at han havde faaet dem tilsendt fra
en Ven i Paris, en tidligere Landmand i
Ballerup, Hans Krohn, med Anmodning
om at vexle dem i Malmø og derefter sende
800 Kroner til Paris og selv beholde 200
Kroner for Ulejligheden. Kontoristen turde
imidlertid ikke indlade sig paa det farlige
Experiment og betroede sig til den Mand, der
sendte Politiet det anonyme Brev.

Der blev strax telegraferet til Politiet i
Paris, og Krohn blev andholdt i det Hotel
hvor han boede. Han fandtes ved  Anholdelsen
i Besiddelse af ca. 100 falske Sedler. Efter et

halvt Aars forløb blev han udleveret til det
danske Politi, og den bekendte Assessor Thiele
fik hans sag til Behandling. Krohn vilde
imidlertid ikke tilstaa. Der blev holdt en lang
Række Forhør over ham, hvor han haard-
nakket paastod, at han havde faaet de falske
Sedler af en Person ved Navn « Johansen »,
som han havde truffet i Hamborg og rejst
sammen med til Paris.

Politiet troede ikke paa denne Forklaring.
Det var overbevist om, at Krohn selv var
Falsmøntneren og Personen « Johansen » var
opdigtet. Det gjaldt imidlertid om at finde
Falmønterværkstedet. Det franske Politi
nægtede at foretage videre Undersøgelse i
Sagen.

I sommeren 1885 rejste saa Assessor
Thiele og den senere Politiinspektør Korn (?) til
Paris for at anstille selvstændige Undersøgelser.

Det lykkedes virkelig de to Politibetjente at
finde Krohns Værksted. Uden at en Gang
hans Hustru anede det havde Krohn lejet et
Værelse i en lille Gade paa Montmartre, der
hedder Rue des petites ecuries. I dette Værelse
fandt Politiet alle Redskaber til Forfærdigelse
af Hundredkronesedler samt 164 falske Sedler.
Disse var saa skuffende eftergjorte, at selv
Fagmænd meget vanskeligt kunde opdage, at
de var falske.

Trods det at Værkstedet blev fundet vedblev
Krohn at nægte at være hovedmanden for
Falskneriet. Højsteret dømte ham derfor til-
dels paa Indicier til de 6 Aars Tugthus-
arbejde. Af de falske Sedler var det kun
lykkedes ham at få 24 vexlet hos en købmand
Wulff i Lybæk.

I 1892 blev Krohn løsladt af Horsens
Tugthus og rejste strax til Udlandet, hvor han
vistnok siden har levet af Svindlerier. Med
hensyn til Barontitlen, saa er det heller ikke
noget nyt Fif af ham. Han begyndte
som meddelt med at være Gaardmand i Ballerup.
Han gik imidlertid fallit og flyttede til Køben-
havn og kaldte sig fhv Proprietær. Nogen
Tid efter lejede han sammen med sin Hustru
en Lejlighed i et af Byens fineste Kvarterer.
På Dørpladen stod « von Krohn, Friherre ».

Dette « friherrelige » Hjem blev snart en bekendt
Spillebulle, hvor Byens letlevende Dame-
bestand sammen med Herrerne af Aristokratiet
holdt deres Orgier. Mangen sat samfunds-
støtte er bleven dygtig blottet i « Friherre »
Krohns Saloner.

Tilsidst blev det saa galt, at Politiet truede
med at skride ind. Da var det at Krohn
rejste til til Udlandet og blev Falskmøntner.


christbeten
male
Inlägg: 13
Bonsoir Kirsten,

La transcription doit être longue à faire... Merci beaucoup.

Le second article est intéressant car il le désigne comme baron, titre qu'il s'attribue en 1916.
En revanche, j'ai du mal à comprendre le sens. Que faisait-il à Paris ? Je crois qu'on parle de falsification d'identité ?
Peut-être que dans le dossier de changement de nom, il est indiqué qu'il a été capitaine de corvette dans la marine impériale allemande ?

Que d'interrogations ?

En tout cas, si c'est lui, cela enrichit énormément mon travail et c'est totalement inédit.

A suivre...

Christophe

kirstendk
kirstendk
Inlägg: 219
Bonjour Christophe,

Je crois qu'il faudra traduire les articles ou au moins résumer les points importants.

Le titre de "Baron" est justement mis entre  guillemets. Il est dit qu'il se fait appeler "baron" tandis qu''il n'existe  aucune famille noble de ce nom au Danemark.

Ces forfaits en 1901 sont 'incendie' et escroquerie à l'assurance. Mon interprétation est qu'il a mis feu à des biens à lui pour pouvoir demander
d'être dédommagé par son assureur.

Que faisait-il à Paris. A l'insu de sa femme il avait loué une chambre dans laquelle il avait installé tout le matériel pour faire des faux billets.

Les adresses à Paris sont indiquées dans l'article basé sur le livre écrit par Tage Jensen, qui a eu un poste important dans la police danoise et
par la suite a rassemblé des histoires de criminels célèbres dans un livre. L'article se trouve sur un site privé. On pourrait éventuellement contacter la personne
qui créé ce site pour en savoir plus (?).

Je croyais que tu mettais en doute qu'il s'agissait bien de la personne que tu cherchais?

Si ce n'est pas le cas je vais traduire ou résumer les articles.
Mais je ne sais pas si je vais trouver le temps cette semaine. Et la semaine prochaine je pars  en vacances.

Mais dès que je pourrai, je le ferai.

De ton côté merci de me tenir au courant de l'avancée de tes recherches (notamment l'acte attendu du Portugal).

Les chercheurs danois sont toujours à la recherche du journal de son changement de nom en 1919.

Se trouve-t-il aux archives à Copenhague ou à Odense? Ou encore ailleurs?

Amicalement,

Kirsten


mya6855
female
Inlägg: 673
Bonjour Kirsten et Christophe

Passionnante cette recherche, même si j'ai du mal à suivre quand c'est écrit en danois.

Sur "Gallica" il y a quelques articles concernant l'escroc à l'assurance ainsi que l'attaché naval allemand.

Un article intéressant, en anglais, donnant 1871 comme date de naissance de Hans von Krohn, ainsi qu'un lien familial éventuel avec le général von Moltke.

http://www.helmut-roewer.de/root/news/229.php

Amicalement
Mya

christbeten
male
Inlägg: 13
Bonjour Kirsten,

Cela fait près de 100 ans que nous avons perdu la trace de Hans Von Krohn, cela peut attendre quelques semaines de plus pour les traductions. Rien n'est sûr avec Von Krohn : le prénom et le nom bien sûr, l'âge (60 ans), le passé trouble, la fiche retrouvée aux archives nationales d'un espion né en 1853 au Danemark, mais patience, un historien s'arme de maintes précautions.

Mya, merci pour ces informations qui ouvrent de nouvelles pistes ou qui confirment les anciennes. Je viens de commander le livre anglais qui parle de la famille de Von Krohn. J'ai vérifié; la mère du général Allemand d'origine danoise Von Moltke est bien Adolfine Auguste Von Krohn née dans le Schweslig. J'aimerais tant la rapprocher de mon personnage. Est-ce vraiment sa tante ?
J'attends avec impatience de lire ce livre. Une chose est sûre, ma tante Marthe Richard a donné trois informations sur Von Krohn : il était vieux en 1916, il parlait français et il était le neveu de Ludendorff. Elle a pu confondre avec Moltke.

L'enquête se poursuit. Si des allemands peuvent nous renseigner ...

Christophe

kirstendk
kirstendk
Inlägg: 219
Bonsoir,

Mikkel, chercheur danois sur le forum de DIS, s'est aujourd'hui rendu à Rigsarkivet à Copenhague.

Il avait commandé avant les dossiers concernant les changements de nom de la période concernée.

Il n'y a pas trouvé Krohn/von Astrup.

Donc, il faudrait trouver de nouvelles pistes pour savoir où a été enregistré ce changement de nom.

A suivre....

Je n'aurai pas le temps de faire les traductions avant mon départ en vacances....les choses se bousculent.

Mais c'est vrai qu'après tant d'années, il y a pas d'urgence.

Pour la suite de la recherche au Danemark je pense aussi que les chercheurs qui pourraient nous aider, seront plus disponibles après les fêtes de fin d'année.

Donc, patience sauf rebondissement et éléments nouveaux.

Amicalement,

Kirsten

christbeten
male
Inlägg: 13
Bonsoir Kirsten,

Un grand merci à Mikkel. Je vois que tout le Danemark est en effervescence pour retrouver la trace des Von Krohn !!!

Je vous tiens au courant des avancées éventuelles, mais le Portugal ne répond pas.

Merci encore mille fois et Glædelig jul,

Christophe

kirstendk
kirstendk
Inlägg: 219
TAK Christophe!  :)

Je transmets vos remerciements à Mikkel.

Tout cela est une grande chaîne d'entraide amicale.

Vous pourrez aussi me trouver sur un autre forum français  avec d'autres généalogistes plus aguerris pour la recherche en France que moi.
Si voulez les coordonnées, contactez-moi par MP ou mail.

Amicalement,

Kirsten

kirstendk
kirstendk
Inlägg: 219
Bonsoir Christophe,

J'ai traduit au plus près du texte cet article.
Restent à traduire deux articles de journaux danois de 1886 et 1901.

Avez-vous trouvé d'autres renseignements?

Amicalement,

Kirsten


Hans Sofus Ditlev Krohn
(1884)
basé sur l'article de S.Tage Jensen

(site www.coneliand.dk/kriminalsager)

La police de Copenhague a reçu le 26 octobre 1884 un télégramme du Consul de Lübeck que 25 billets danois de chacun 100 couronnes danoises ont été vendus la veille chez l'agent de change de la ville. Et il s'agissait de faux billets.

Le 5 novembre la police a reçu une lettre du procureur général de Hamburg que 4 faux billets de 100 couronnes avaient été émis et qu'une investigation était en cours.

Environ 14 jours plus tard un Monsieur s'est rendu au domicile privé du
directeur de police Crone pour l'informer qu'il avait su qu'un ancien agriculteur Sophus Krohn de Paris avait envoyé à un de ses amis une lettre contenant 10 billets de 100 couronnes qu'il avait ouvertement admis faux.
Et lui avait donc conseillé de les échanger en Suède et non pas ici.

Le chef de la Sûreté, l'inspecteur de police Carsten Petersen, s'est lui-même rendu avec deux agents chez l'ami mentionné, qui expliquait, que c'était vrai qu'il avait reçu la lettre et les billets. Il avait été tellement stupéfait qu'il ne savait pas quoi faire et c'est pour cela qu'il  avait cherché conseil chez un de ses amis. Cependant, son intention avait été de s'adresser à la Police mais il n'avait pas eu le temps de la faire,  la Police s'était adressé à lui avant.

Il connaissait Krohn depuis qu'il avait été précepteur chez lui mais ne l'avait pas vu depuis assez longtemps et il prétendait fermement n'avoir aucune connaissance du faux monnayage.

On l'a amené au Poste de Police et il a été enfermé dans la Maison d'Arrêt pour la nuit. Le lendemain l'affaire a été transmise à la Cour Criminelle, le JugeThiele. Après avoir dû reconnaître avoir accompagné Krohn à Paris en février dernier, il a été arrêté.

En même temps un mandat d'arrêt a été lancé contre Krohn et la Police de Paris a été priée de l'arrêter.

L'épouse de Krohn a expliqué qu'elle s'est rendue de toute urgence à Paris avec ses 6 enfants en juin afin d'y rencontrer son Mari.

La raison était que l'ami lui avait dit directement que l'affaire que son mari projetait n'était sans doute rien d'autre du faux monnayage.

Son mari lui avait affirmé que ce n'était pas vrai et elle l'avait cru.


De Paris toute la famille s'était rendue chez sa sœur mariée à Grossenhain en Saxe chez qui ils avaient séjourné jusqu'à ce qu'elle rentre chez elle en septembre et son mari était retourné à Paris. Cependant elle avait aussi reçu une lettre de lui de Hamburg.

L'ami a dû reconnaître qu'il lui avait dit qu'il pensait que son mari faisait des faux billets sans avoir de preuve pour étayer cette supposition. Sauf que cela l'avait frappé qu'à une occasion où un étranger était présent,  celui-ci avait dit que beaucoup de billets français étaient contrefaits. Et Krohn avait fait la remarque que cela devait donc bien rapporter.

Le 28 novembre Krohn a été arrêté à Paris et 2 mois après il est arrivé ici.

Lors d'un  premier interrogatoire il niait aussitôt savoir que les 10 billets qu'il avait envoyé à l'ami étaient faux. Mais quand on lui a présenté la lettre qu'il avait écrite il reconnaissait qu'il «savait bien sûr» que ce n'était pas des vrais, mais il niait de les avoir fait lui-même ou y avoir participé.

Il racontait une longue histoire fantastique qu'il avait au cours de son voyage à Paris, le printemps précédent, rencontré à la gare de Cologne un homme s'appelant O. Johansen et qu'ils étaient tombés d'accord pour ouvrir une crémerie à Paris.

Sur la route de retour de Grossenhain vers Paris, il avait par hasard à nouveau rencontré ce Johansen à la Gare de Hamburg et ils avaient à nouveau discuté de cette crémerie. Le jour après, marchant ensemble dans la rue, Johansen lui avait demandé d'échanger 4 billets de 100 couronnes n'ayant pas le temps de le faire lui-même et il l'avait fait.

4 jours après ils s'étaient rendu à Lübeck où Johansen voulait discuter avec différentes personnes et là il lui avait demandé d'échanger 25 billets car il n'avait pas le temps de le faire lui-même.

Quand ils se sont séparés, Johansen lui avait donné 10 billets qu'il devait garder pour lui jusqu'à leur rendez-vous à Paris.

Petit à petit il avait réalisé que les billets étaient sans doute faux et c'est pour cette raison qu'il conseillait à son ami de les échanger en Suède et pas en ville ici.

L'investigation que la Police avait faite à Hambourg renversait l'explication si clairement fausse de Krohn.

Il avait été constaté qu'un homme qui se faisait appeler V. Krohn et maintenant à travers des photos transmises reconnu comme l'homme arrêté,  lui avait loué une chambre à Steindamm, où il n'avait pas dormi, mais seulement travaillé quelques heures par jour. Différentes presses d'imprimerie y avaient été livrées.
Et les sociétés qui les avaient livrées pouvait affirmer qu'ils avaient aussi procuré, soit directement soit par l'intermédiaire d'autres sociétés, des pierres
lithographiques, des clichés et autres objets nécessaires à l'imprimerie.

Il s'est avéré que les clichés étaient des parties d'un billet de 100 couronnes.
Par exemple la partie du milieu et la couronne du recto et des parties du verso.

Krohn avait indiqué qu'il voulait ouvrir une crémerie sous forme de société Anonyme à Paris, et il voulait donc, pour économiser de l'argent,  ouvrir sa propre imprimerie. Entre autre les titres et il avait fourni des échantillons pour les copier.

Il a hardiment vendu le  vrai billet de 100 couronnes qui lui servait de modèle à un agent de change à Hamburg en lui disant que c'étaient les enfants qui l'avaient malheureusement découpé en morceaux. L'agent de change, apparemment un homme prudent, n'a pas voulu le payer au cours du jour ne sachant pas si on le lui achèterait à ce prix.

Face à ces preuves, Krohn a réalisé qu'il fallait qu'il change de tactique.

Il a choisi de dire que c'était vrai qu'il avait loué une chambre à Hamburg mais c'était pour Johansen qu'il l'avait fait. Mais quand on lui a dit qu'il était le seul à y avoir été vu, et en plus quotidiennement, il a été obligé d'avouer qu'il y avait rendu visite à Johansen. Mais il n'avait pas participé au faux monnayage. Il avait seulement procuré les machines et le reste à Johansen et il se rendait bien compte à quoi cela allait servir.

Pas d'informations de Paris. La Police n'avait pas trouvé de traces que Krohn aurait fabriqué des faux billets dans la ville.

Le Juge Thiele s'y est rendu lui-même au mois de juin.

Lors de l'interrogatoire dans l'Hôtel Pavillon, où Krohn avait logé lors de son arrestation le Directeur Svendsen, de nationalité danoise, a dit que quelques jours avant une facture avait été présentée à Krohn pour une chambre qu'il avait louée en ville.

L'hôtelier avait noté l'adresse 59, rue des Petites Ecuries. En s'y rendant on a trouvé en plus d'une petite presse d'imprimerie pas mal de clichés et de couleurs etc et dans un sac de voyage 164 billets de 100 couronnes presque terminés.

La logeuse, Mme Lefart, a expliqué que Krohn, qu'elle jurait  reconnaître d'après la photo qu'on lui montrait, avait eu la chambre pendant quelques mois. Il y était venu quelques heures chaque jour. Et personne d'autre était venu car cela elle l'aurait vu.

Heureusement, elle utilisait bien ses yeux, car sinon elle n'aurait pas vu une facture de l'Hôtel Pavillon dans la chambre et elle n'aurait pas pu participer la révélation du crime honteux. Et maintenant elle pouvait espérer récupérer le mois de loyer qu'on lui devait.

Il ressortait de la correspondance assez volumineuse trouvée dans la chambre que Krohn s'était aussi fait livrer diverses marchandises de Sociétés lithographiques de Cologne et de Dresde.

Au retour du juge on a confronté Krohn avec les nombreuses pièces à conviction.

Il continuait à prétendre qu'il n'avait pas participé lui-même directement à la fabrication de faux billets. C'était Johansen et lui seul qui avait fabriqué les billets aussi à Paris. Il avait simplement, en tant que son  collaborateur, loué la chambre et commandé les différents accessoires.

Le fait que le nom de Johansen ne figurait pas du tout dans la correspondance trouvée était assez embarrassant. Mais les lettres qu'il avait reçues de lui avaient d'être égarées, disait-il.

Comme il n'était pas possible d'avancer avec Krohn, le juge a clos l'interrogatoire en Octobre.

En février l'année suivante la Cour Criminelle a prononcé son jugement.

Il y est dit qu'il  suffisamment prouvé que le détenu avait fabriqué ou comme auteur du crime participé à la fabrication des faux billets.
La peine a été fixée à 6 ans de travaux forcés. 
La Cour suprême a confirmé le jugement en se référant aux motifs cités.
cbetenfeld
female
Inlägg: 14
Chère Kirsten,

Un document très intéressant, et qui authentifie malheureusement qu'il ne s'agit pas de mon homme.
Hier, un historien allemand m'a contacté. Il a retrouvé dans un livre des amiraux de la Grande Guerre la mention d'un Hans Von Krohn, né en 1871 ce qui ne colle pas avec l'article traduit.
Je cherche désormais à trouver le lieu de naissance, peut-être au Danemark, mais peut-être aussi en Allemagne. Il semble que Von Krohn ait été le neveu du général Von Moltke.
J'espère que je ne vous ai pas fait perdre votre temps, car vraiment il y avait de quoi s'y perdre.

Je vous tiens informé si j'en sais plus. Dans tous les cas, ce Hans Sofus Ditlev Krohn était un sacré personnage.

Encore merci mille fois,

Christophe

kirstendk
kirstendk
Inlägg: 219
Bonjour Christophe,

J'ai encore traduit un article ce matin. Donc, apparemment pour rien.

Dommage d'arriver à la conclusion qu'il ne s'agit pas de la bonne personne après une si longue rechercheassortie de déchiffrages et traductions.

Pourtant tout ce qui a été trouvé concerne bien la personne dont tu as toi-même fourni l'acte de naissance/baptême au départ de la recherche (?).

Bonne continuation,

Amicalement,

Kirsten
Krohn

Silkeborg Avis le 9 juin 1886

Le procès contre le détenu Krohn
pour contrefaçon des billets de 'Nationalbanken'.

Ce procès volumineux
qui a commencé à la Cour Suprême
mardi de la semaine dernière, a hier
été jugé par la Cour Suprême.
La Cour Suprême a ratifié le jugement conformément
aux motifs cités 
par  la Cour Criminelle et de Police
du 23 février de cette année,
sans ajout de  remarques essentielles à
ce jugement par lequel l'accusé a été condamné
à une peine de travaux forcés  de 6 ans,
En indemnités  pour le Procureur et Défenseur de la Cour
Suprême, les avocats Nellemann et Klubien,
l'accusé devra payer 500 couronnes à
Chacun.

Dans le jugement de la cour Criminelle et de Police
auquel il avait été fait appel, il était dit
qu'il fallait considérer comme étant  suffisamment prouvé que le détenu
avait fabriqué, ou comme auteur du crime, participé à
la fabrication de l'ensemble de faux billets
de cent couronnes ; Il en  avait
lui-même écoulé  29 de ceux-ci à l'étranger,
Et il avait essayé également d'éditer 10 de plus
à l'étranger ; que les 169 billets trouvés avaient
aussi été destinés à être écoulés une fois finis,
ne fait pas de doute. Tous les
billets et notamment ceux produits à Paris,
présentent, malgré quelques défauts, une
ressemblance frappante avec des billets de cent couronnes.
Comme citoyen de ce pays, le détenu a été jugé selon
le droit pénal § 264 à 6 ans de travaux forcés.
De même le détenu était, selon l'allégation d'un
commerçant de Lübeck
condamné à lui payer un dédommagement
de 2400 couronnes.

Le faux monnayeur Krohn. Le procureur général
l'avocat Nellemann a, dans son discours à
La Cour Suprême, donné l'information suivante sur la
vie antérieure du faux monnayeur : Krohn qui est né en 1853, est
fils d'un pasteur, qui vit encore sur l'île de
Sjælland. Il est de caractère inconstant,
a erré pas mal et a toujours
eu la tête pleine de projets délirants.
Il a été chouchouté depuis tout petit
et est très étourdi. Son frère le décrit
comme une personne dont le degré de
maturité mentale est bien en-dessous de ce qu'on
rencontre autrement chez des personnes de son âge. Et
un trait principal de son caractère est un haut degré
de vanité ; Il apprécie
un comportement élégant et se présentait
partout à l'étranger comme « baron von Krohn »,
et bien sûr cela a fait sensation quand
on a découvert que l'élégant « baron von 
Krohn » était tout simplement un faux monnayeur.
En 1880 il a épousé une veuve, qui
était assez fortunée et qui avait, croit-on, une
mauvaise influence sur lui. ;
Cependant, elle ne l'a pas du tout influencé à
commettre la crime dont il est question ici. Mais au contraire,
déconseillé d'entreprendre de telles
choses. En 1881 Krohn a ouvert une laiterie (cremerie?)
à Hamburg, mais il a cependant fait faillite.
Plus tard, il a noué des relations d'affaires
avec un jeune homme du nom de Schaum-
burg avec qui il a entrepris en février 1884
un voyage à Paris. Schaumburg raconte
à ce sujet, qu'un jour où il se
promenait avec Krohn à Paris, ils avaient trouvé
dans la rue une annonce, sur le dos duquel
figurait une reproduction d'un billet de banque.
Krohn a à cette occasion fait la remarque, que
c'était avantageux de faire des faux
billets. Peu de temps après, au printemps
1884 Krohn est rentré et a séjourné
chez une famille à Copenhague ; Sa situation éco-
nomique était à ce moment très
mauvaise et il a même dû mettre en gage
ses meubles. Il a réussi à obtenir
un prêt de 6.000 couronnes et le 24 juillet
il s'est secrètement rendu à Hamburg,
où il a séjourné du 25 au 28.
Ici il a fait le premier pas vers
la fabrication de faux billets, en
faisant faire des titres avec des coupons
imprimés sur le même genre
de papier que les billets de cents couronnes danois.
Il a fait ceci d'une part  pour s'introduire
chez le fabricant en question et d'autre part  pour
obtenir du papier de la  bonne couleur.

Quelque temps après il s'est à nouveau adressé
au fabricant en disant que les titres
pouvaient être trop facilement copiés et a ainsi
obtenu des nouveaux titres qui étaient des vraies
copies des billets de cent couronnes, bien 
qu'imprimées avec des autres couleurs.

Plus tard dans l'année le détenu s'est
rendu à Paris, et son épouse qui habitait
à Copenhague, ayant  des doutes sur sa fidélité
conjugale, s'y est rendue aussi avec ses 5 enfants.
Leur difficultés financières s'aggravaient de plus en plus et
après que  l'épouse de Krohn  vers la fin de l'année était
retournée à Copenhague, il était si réduit qu'il n'avait pour
ainsi dire plus un sou. Au mois de septembre, l'épouse
lui envoyait de l'argent et il s'est alors mis en
relation avec trois graveurs à Dresde,
chez qui il s'est procuré des étampes.
Celles-ci était en laiton et le texte était
«  s'échangent sur demande contre  une pièce d'or » ,
« 100 couronnes », « Engelhardt », « Nationalbanken i
Kjøbenhavn » etc. Après que Krohn avaient reçu ces étampes,
il s'est rendu le 24 septembre 1884 à
Hamburg où il a acheté une presse
d'imprimerie et divers d'autres objets. Il
s'est aussi procuré une paire de pierres
lithographiques dont une a été par la suite
trouvée àHamburg et l'autre à Paris : sur
la première il y avait le recto du billet de cent couronnes
et sur l'autre le verso. Au mois
d'octobre les premiers faux billets
ont été édités, mais ils n'étaient pas aussi parfaits
que ceux qu'il a fait par la suite. Krohn
a réussi à écouler 25 billets à la Banque de Lübeck où
on a cependant eu des doutes sur les 24 ;
le 25ème billet est parti et arrivé à
Maribo. D'où il a par la suite été envoyé à
Natinalbanken.Krohn voulait cependant faire venir
Schaumberg à Paris. Il lui a écrit
plusieurs fois et lui a aussi envoyé
150 francs mais Schaumburg exigeait
plus. Krohn lui a alors envoyé une lettre
avec 10 faux billets de 100 couronnes (Nous
avons déjà écrit sur ceci et les suites).
Skriv svar

Återgå till "Danemark"