Startsida Geneanet > Allmänna användningsvillkor

Allmänna användningsvillkor

Geneanet implementerar en ”sekretesspolicy” och ändrar sina allmänna användarvillkor (GTU). Uppdateringen träder i kraft den 1 oktober 2021. För mer information kan du gå till den här sidan.

(Senast reviderad: 15 november 2023)

Innehållsförteckning


1. Inledning
2. Definitioner
3. Presentation av tjänsten
4. Användning av webbplatsen
5. Geneanet Premium
6. Lagring av släktuppgifter
7. Tjänsten “testamente över släktuppgifter”
8. Ägande och icke-kommersialisering av medlemmars släktuppgifter
9.Tjänsten “Diskussionsforum”
10. Tjänsten “Geneanets meddelandetjänst”
11. Användarens ansvar
12. Geneanets ansvar
13. Immateriell egendom
14. Ändring av webbplatsen och dessa användarvillkor
15. Force Majeure
16. Övrigt

1. Inledning

Geneanetswebbplats (nedan kallad ”Webbplatsen”) är en webbplats,tillgänglig på Internet på adressen www.geneanet.org, publiceradav företaget Geneanet SAS, registrerad i Paris handels- ochföretagsregister under nummer B 428 812 572, medaktiekapital på 53 814,40 €, gemenskapsinternamomsnummer FR 60428812572 och vars registrerade säte är Geneanet165 bis, rue de Vaugirard 75015 Paris (Frankrike). Webbplatsens harsom uppdrag att göra släktforskning tillgänglig för alla.

Webbplatsen Geneanet drivs av företaget Geneanet SAS, beläget på 165 bis rue de Vaugirard i Paris 15:e (Frankrike). Geneanets ansvarige utgivare är Christophe Becker, VD för Geneanet SAS.

Påsin webbplats erbjuder Geneanet ett brett utbud av onlinetjänster(nedan kallade ”Tjänsten” eller ”Tjänsterna”) relateradetill släktforskning och släkthistoria. Tjänsten ”Online-träd”är också tillgänglig på mobila enheter (smartphones ochsurfplattor) genom att ladda ner applikationer, särskilt då frånplattformarna Google Play och App Store.

Helteller delvis användning av webbplatsen innebär att användarengodkänner att fullt ut uppfylla de allmänna användarvillkoren ochatt hen är förpliktad att strikt följa dem.

De allmänna användningsvillkoren finns att tillgå från registreringsformuläret på webbplatsen eller i avsnittet ”Allmänna användningsvillkor” längst ned på webbplatsens sida. Om inte annat uttryckligen anges omfattas alla nya tjänster eller modifieringar av tjänsten av dessa allmänna användarvillkor.

(Tillbaka till sammanfattningen)

2. Definitioner

2.1. Användare och medlemmar

Geneanet:Geneanet SAS eller andra enheter inom samma koncern, det vill sägasyster-, moder- eller dotterbolag.

Användare:Alla besökare som använder webbplatsen och/eller någon av detjänster som erbjuds på webbplatsen. Användare kan ha flerastatusar: Användare, Medlem och Premium-medlem.

Medlem:Alla användare som registrerats kostnadsfritt på webbplatsen ochsom känns igen vid åtkomst. När personen registrerar sig får hentillgång till vissa tjänster, inklusive ett Geneanet-konto.

Premium-medlem:Alla medlemmar som har tecknat en Premium-prenumeration genom attfylla i formuläret för detta ändamål och som har betalat ettengångsbelopp. Premium-prenumerationen ger tillgång till flerafördelar och en lista över dessa fördelar är tillgänglig påsidan ”Geneanet Premium”.

Geneanet-konto:allapersonuppgifter, i enlighet med artikel 2.2.1, om medlemmen somhen fritt tillhandahåller (tillägg, radering, ändring avinformation). Viss kontoinformation krävs för att använda vissatjänster (exempel: postadressen för alla som vill publicera sittsläktträd på Geneanet).

Bidragsgivare: webbplatsens medlemmar som delar sina personliga arkivinnehav med hjälp av de olika tjänster som görs tillgängliga på webbplatsen.

2.2. Uppgifter

2.2.1. Medlemmarnas personuppgifter

Termen ”medlemmarnas personuppgifter” avser uppgifter som direkt eller indirekt identifierar dig. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du gå till vår integritetspolicy här.

2.2.2. Släktuppgifter

Termen”släktuppgifter” avser all personlig information, oavsett om denmatas in eller tillhandahålls frivilligt i ett släktträd (viaträdpubliceringsverktyget på Geneanet) eller via annandelningstjänst som tillhandahålls av Geneanet.

Termen ”samarbetsbaserade släktuppgifter” avser uppgifter eller dokument som publicerats på Geneanet av användare, i synnerhet uppgifter och dokument som inte är länkade till en medlems släktträd, och som delas fritt med alla användare av webbplatsen.

(Tillbaka till sammanfattningen)

3. Presentation av tjänsten

Syftetmed tjänsten är att tillåta användaren att rekonstruera sinsläktforskning och sin familjehistoria.

I detta avseende tillhandahåller Geneanet, i sin egenskap av värd, konfigurerbara utrymmen och verktyg till användarna så att de kan skapa släktträd och för att möjliggöra släktforskning.

(Tillbaka till sammanfattningen)

4. Användning av webbplatsen

4.1. Åtkomst till menyn

Alla som har en internetanslutning kan fritt komma åt sidan och konsultera den gratis. Vissa tjänster är dock endast tillgängliga för medlemmar (se artikel 4.2.4.). Andra är endast tillgängliga för Premium-medlemmar (se artikel 5.).

4.2. Registrering för tjänsten

4.2.1. Registreringsinformation

Enanvändare får medlemskapsstatus efter att ha fyllt i ettregistreringsformulär. Medlemmens användarregistrering träder ikraft då personen tar emot det e-postmeddelande som bekräftarregistreringen och som skickats av Geneanet till personen i fråga.

Anmälanär öppen för privatpersoner och ideella släktforskningsföreningareller grupper. Alla industriella, kommersiella, hantverksmässigaföretag eller egna företagare som är franska eller utländska, äruttryckligen undantagna.
Användaren fyller iregistreringsformuläret som finns på webbplatsen och anger deninformation som krävs. Denna information gör det möjligt att medsäkerhet identifiera användaren. IP-adressen till den dator frånvilken registreringen till Geneanet görs sparas av Geneanet.Användaren tillhandahåller också ett användarnamn och ettlösenord enligt instruktionerna i 4.2.2 nedan.

Ihändelse av att obligatorisk information saknas eller verkar varauppenbart felaktig (falsk identitet, fantasifull adress etc.),förbehåller sig Geneanet rätten att radera motsvarandeGeneanet-konto utan förvarning.

Användare som vill få tillgång till medlemsstatus säkerställer att e-postadressen är tillgänglig för de meddelanden som kommer att skickas till hen av Geneanet utan att den senare är skyldig att gå igenom ett e-postadressvalideringssystem eller något annat antispam-system. Om användaren har ett sådant system är det upp till hen att konfigurera det så att meddelanden (i textläge såväl som i HTML-läge) från Geneanet kommer fram. Medlemsstatus innebär att de som är registrerade på Geneanet godkänner att ta emot så kallade ”service-meddelanden” som är nödvändiga för smidig relation mellan Geneanet och dess medlemmar och för att de ska kunna använda webbplatsen på rätt sätt.

4.2.2. Identifiering av medlemmen

Medlemmenhar ett personligt användarnamn och lösenord som ger tillgång tillde tjänster som motsvarar personens status.

Användarnamn

Vidregistrering väljer Geneanet-användarna ett användarnamn ochlösenord. Användaren kan inte välja ett användarnamn som redanhar använts eller som redan används. Användarnamnet är unikt ochkännetecknar medlemmen. Användarnamnet begärs systematiskt avmedlemmen när personen kommuniceras med webbplatsen för att medsäkerhet identifiera och ge personen ett personligt svar.

Användarenväljer sitt användarnamn under förutsättning att den franskalagstiftningen följs och i synnerhet lagstiftningen som rör respektför allmän ordning och moral. Användaren avstår också från attsprida något kontroversiellt meddelande (politiskt eller annat) viasitt användarnamn. Användarnamnets kontroversiella karaktär bedömsfritt av Geneanet.

Lösenord

Användaren väljer ett personligt och konfidentiellt lösenord. Användaren är ensam ansvarig för användningen av sitt lösenord. Användaren förbinder sig att hålla sitt lösenord hemligt och att inte avslöja det i någon form.

4.2.3. Registrering varaktighet

Användarenär registrerad under en obegränsad period, utan att det påverkarmöjligheten för var och en av parterna att ensidigt, när somhelst, utan att behöva motivera skäl och utan kompensation, avslutadessa avtalsförhållanden.

I synnerhet, om användaren inte respekterar bestämmelserna i dessa allmänna användarvillkor förbehåller sig Geneanet rätten att radera motsvarande Geneanet-konto utan förvarning, utan kompensation eller återbetalning av någon summa som helst, i de fall då det handlar om ett avgiftsbelagt konto.

Användningav konton

Medlemmenkan öppna så många Geneanet-konton hen vill, förutsatt att henregistrerar lika många Geneanet-konton. Användarnamn och lösenordtilldelas för varje konto.

Allinformation är tillgänglig via menyn ”Mitt konto” påwebbplatsen.

Användningenav kontona är uteslutande avsedd för icke-kommersiellt bruk,förutom med uttryckligt förhandssamtycke från Geneanet, exklusiveall bearbetning eller försök till bearbetning.

Användaren,inklusive Premium-medlemmar, samtycker också till:

  • att få tillgång till innehållet på webbplatsen endast med hjälp av en vanlig webbläsare och endast i syfte att utföra personlig eller professionell forskning,
  • att inte kommunicera sina åtkomstkoder, som är strikt personliga, för att dela åtkomst till Geneanet med andra personer,
  • att inte använda tillfälliga e-postadresser,
  • att aldrig använda en robot av någon anledning. En ”robot” anses vara alla mjukvaruverktyg som är utformade för att återskapa en mänsklig användares handlingar i syfte att lägga in uppgifter, migrering, massnedladdning, laddning eller prestandatester och/eller ”stresstester”. Användningen av alla automatiska åtkomstverktyg är uttryckligen förbjuden,
  • att inte kringgå eller försöka kringgå funktioner kopplade till säkerhet på Geneanets webbplatser, begränsning av deras användning eller kopiering av deras innehåll eller tjänster,
  • att inte extrahera, ladda ner eller kopiera uppgifter för andra ändamål än släktforskning.
  • att inte använda uppgifter för kommersiella ändamål.

Geneanetförbehåller sig rätten att blockera åtkomst till sina tjänsterutöver en nivå av konsultationer när det handlar om onormalanvändning av webbplatsen och den information den innehåller.

Underlåtenhetatt följa dessa åtaganden kan resultera i omedelbar uppsägning avanvändarens medlemskap och avstängning av kontot. Geneanetförbehåller sig också rätten att vidta alla rättsliga åtgärdersom de anser vara relevanta mot användare som är orsaken tillillojal användning och som strider mot de allmännaanvändarvillkoren.

(Tillbaka till sammanfattningen)

5. Geneanet Premium

5.1. Tillgång till tjänster

Med Premium-prenumerationen kan användaren bland annat ta del av de tjänster som visas på sidan och som är tillgänglig via denna länk: www.geneanet.org/premium.

När Premium-medlemmen har flera separata Geneanet-konton, måste medlemmen använda det specifika användarnamn för åtkomst till Premium-tjänster för kontot som medlemmen är Premium-medlem för.

Åtkomsten till Geneanet som Premium-medlem är en individuell och personlig åtkomst. Den är endast reserverad för fysiska personer. Premium-medlemmar samtycker till att inte lämna ut sina Geneanet-inloggningsuppgifter till tredje part. Underlåtenhet att följa denna bestämmelse kan resultera i omedelbar uppsägning av Premium-prenumerationen på Geneanet. Det belopp av prenumerationen som återstår i detta fall förvärvas i sin helhet av Geneanet för de kostnader som genereras till följd av denna situation.

Tjänstens allmänna försäljningsvillkoren är tillgängliga på den här sidan.

5.2. Rimlig användning

Premium-prenumerationenpå Geneanet ger tillgång till all offentlig information som ärtillgänglig på webbplatsen (med undantag för informationen isläktträden vars ägare har begränsat åtkomst och användningtill endast personliga ändamål).

All information tillhandahålls till Premium-prenumeranter enbart i syftet att informera dem som en del av deras personliga eller professionella släktforskning, och inom de gränser som definieras i artikel 4.2.3.

(Tillbaka till sammanfattningen)

6. Lagring av släktuppgifter

Geneanettillhandahåller verktyg och värdplatser för att göra det möjligtför användarna att bedriva släktforskning. Därför erbjuderGeneanet framför allt möjligheten att skapa släktträd som röranvändaren och att göra sökningar i olika dokumentärsamlingar.

När Geneanet inte är utgivare av uppgifterna, i synnerhet när de inte har skapat släktträdet i fråga, anses de vara värd enligt artikel 6-1-2 i lagen om förtroende för den digitala ekonomin.

6.1. Släktträd

Släktuppgifterpubliceras på Geneanet, värd för släktträden, under ansvar avmedlemmen, som ensam säkerställer att användning och publiceringav uppgifterna följer bestämmelserna i tillämpliga lagar ochförordningar.

Geneaneterbjuder medlemmen tre nivåer av konfidentialitet för släktträdensom gör det möjligt att publicera släktforskningen med hänsyntill ättlingar: alternativet ”offentliga ättlingar”,”alternativet halvt maskerade ättlingar” (”annan informationän förnamn och efternamn, släktskap och/eller förbindelse (datum,foton, platser och anteckningar) … dold”) eller alternativet”privata ättlingar”.

Det är upp till medlemmen att använda den bästa lösningen med hänsyn till de personer som listas i släktträdet. Levande ättlingar har rätt till tillgång, rättelse och radering av de uppgifter som finns i släktträden och som rör dem.
I händelse av att det i mer än 3 år inte skett någon aktivitet på ett konto där ett släktträd skapats, förbehåller sig Geneanet rätten att tillämpa eventuella korrigeringar på släktträdet som de anser vara användbara.

6.2. Personliga arkivtjänster

Geneaneterbjuder flera arkivdelningstjänster på webbplatsen där medlemmarbidra med sina personliga arkivsamlingar.

En”personlig arkivsamling” utgörs av digitaliserade ellertranskriberade dokument som representerar ett genealogiskt ellerhistoriskt intresse (nedan benämnt bidrag) för vilket medlemmen ipraktiken innehar rättigheterna, särskilt kopierings- ochexploateringsrättigheterna och som är fritt distribuerbara.

Filernapubliceras under medlemmens fulla och ensamma ansvar. Det är framförallt upp till medlemmen att ensam säkerställa att hen frittförfogar över rättigheterna till dessa personliga arkivsamlingar,i synnerhet samtycke från de personer som identifieras eller kanidentifieras i dessa publikationer, för vilka Geneanet endast ärvärd. Alla filer som läggs ut online och som inte överensstämmermed gällande lagar och regler (särskilt de som rör tidsfristernaför utlämnande av offentliga arkiv och villkoren för kommunikationoch återanvändning som definieras av allmänna villkor för deoffentliga arkivtjänsterna som den härrör från, eller vederbörligrespekt för integritet) eller som skulle kränka eventuellaimmateriella rättigheter som innehas av en tredje part raderas avGeneanet från det ögonblick som den senare blir medveten om nämndakränkning. För detta ändamål måste medlemmen inkludera källantill den information och de uppgifter som publiceras pånwebbplatsen.

Geneanetförbehåller sig rätten att ingå partnerskapsavtal med andrasläktforskningstjänster i syfte att dela och/eller berika sådanaindexerade uppgifter.

Vi vill dock precisera att databasen som tillhör Geneanet inte fysiskt överförs till Geneanets partners, så användning av uppgifterna begränsas till enbart åtkomst för Användare av släktforskningstjänsten.

(Tillbaka till sammanfattningen)

7. Tjänsten “testamente över släktuppgifter”

Somstandard förblir medlemmars uppgifter och arbete online efter att dedör. Geneanet erbjuder dock sina medlemmar möjligheten att meddelasina önskemål i händelse av dödsfall, angående framtiden fördet släktträd som publicerats på Geneanet och de dokument som ärkopplade till det.

Föratt göra detta måste medlemmen gå till sidan ”Min profil/mitttestamente över släktuppgifter” och kryssa i rutan som är avseddför detta ändamål. Medlemmen kan också skriva ett meddelande tillsina arvingar. Meddelandet förvaras uteslutande av Geneanet fördetta ändamål och överförs till arvingarna på deras begäran.

Medlemmarnakan alltså uttryckligen välja att lämna sina uppgifter och sittarbete online efter sin död. Den här viljan kan bestridas gentemotGeneanet (utan att det påverkar bestämmelserna i artikeln häri,angående hypotesen om totalt upphörande av tjänsten) och ärinformativ med avseende på arvingarna, utöver de juridiskabestämmelser som nämns nedan.

Efter en medlems död, i enlighet med artikel 85 i dataskyddslagen av den 6 januari 1978, kan arvingarna, under förutsättning att de styrker sin identitet och sin status som arvinge, kräva att dödsfallet beaktas och att uppdateringarna av medlemmens personuppgifter införs (i den mening som avses i artikel 2 i lagen av den 6 januari 1978) vilket måste bli följden.

(Tillbaka till sammanfattningen)

8. Ägande och icke-kommersialisering av medlemmars släktuppgifter

8.1. Äganderätt till medlemmars släktuppgifter

Släktuppgifternatillhör helt och hållet de medlemmar som publicerar dem påGeneanet. Med undantag för bildindexering som utförs påwebbplatsen, som förblir Geneanets egendom.

Depositionav släktuppgifter under licensen Creative Commons ”CC BY-NC-SA 2.0FR” (http://www.creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/)ändrar inte äganderätten men gör det möjligt för Geneanet ochalla Geneanet-medlemmar att återanvända uppgifterna.

I händelse av radering av medlemmens konto förblir vissa uppgifter, i synnerhet samarbetsbaserade släktuppgifter, tillgänglig på Geneanet. Detta inkluderar till exempel gamla vykort, foton av gravar eller monument, vapensköldar, register och utlåtanden.

8.2. Icke-kommersialisering av medlemmars släktuppgifter

Icke-kommersialiseringinnebär att Geneanet åtar sig att INTE SÄLJA tilltredjepartsföretag den information som lämnas fritt ochkostnadsfritt av dess medlemmar via de delningstjänster somdefinieras i artikel 6 i de allmänna användarvillkoren somföretaget erbjuder.

För att vara exakt, förbjuder icke-kommersialiseringen till exempel inte att Geneanet använder den information som deponerats av medlemmarna till att implementera tjänster eller alternativ reserverade för dess premium-medlemmar, för exempelvis forskning, aviseringar eller kommunikation.

(Tillbaka till sammanfattningen)

9. Tjänsten “Diskussionsforum”

Närett diskussionsforum används visas en stadga med ”råd för hur dulägger upp ett meddelande på korrekt sätt” i början av vissaforum. Du måste läsa igenom och godkänna dem innan ett meddelandekan skickas till forumet. Om dessa stadgar inte följs kan det ledatill att meddelanden ändras, att medlemmen tas bort och/ellerutesluts.

Användarengodkänner uttryckligen att användning av forumen uteslutande är isyfte att dela information och ömsesidig hjälp mellan användare isamband med släktforskning. Användaren avstår från alla andrakommentarer (oavsett om det är av politisk, religiös natur, etc.),och från användning av kontroversiella användarnamn ellerprofilfoton, samt från att anta ett beteende som skulle skadatjänstens användbarhet. Användaren godkänner även uttryckligenatt Geneanet har rätt att radera alla meddelanden, bilder ellerpseudonymer som strider mot denna paragraf.

Detär förbjudet för användaren att använda tjänsten förkommersiella ändamål och i allmänhet erbjuda produkter ochtjänster som direkt eller indirekt generar inkomster.

Användarenförbinder sig att inte dirigera Internetanvändare, direkt(hypertextlänk) eller indirekt, till andra webbplatser someventuellt inte följer tillämplig lagstiftning och dessa AllmännaAnvändarvillkor.

Alla reklam-, marknadsförings- eller sponsringsmeddelanden som kan generera inkomster är förbjudna inom tjänsten, förutom med föregående skriftligt medgivande från Geneanet. I avsaknad av tidigare överenskommelse har Geneanet ensamt rätt att infoga reklammeddelanden på webbplatsens sidor, inklusive och i synnerhet på onlineträdens sidor.

(Tillbaka till sammanfattningen)

10. Tjänsten “Geneanets meddelandetjänst”

Geneanetförser sina medlemmar med ett meddelandesystem som de äger somanvänds för att utbyta meddelanden i släktforsknings ändamål ochi ett uteslutande icke-kommersiellt sammanhang.

Allameddelanden som skickas från en medlem till en enskild mottagare viasajtens interna meddelandetjänst är privat korrespondens, utfärdadunder avsändarens ansvar. Geneanet kan därför inte hållasansvarigt för innehållet i privata samtal mellan medlemmar inomramen för internmeddelanden.

I händelse av felaktig användning eller missbruk av meddelanden (särskilt genom att skicka ”SPAM”-meddelanden som syftar till att sälja, förolämpa, trakassera eller som på annat sätt skada smidig användning av tjänsterna), förbehåller sig Geneanet rätten att tjugofyra timmar efter att medlemmen meddelats via e-post eller internt meddelande om att denne på felaktigt sätt använt eller missbrukat tjänsten kommer medlemmens konto att tas bort. Inget anspråk kan göras i detta avseende av den medlem vars konto har raderats.

(Tillbaka till sammanfattningen)

11. Användarens ansvar

Användarenär ensam ansvarig för alla uppgifter som hen tillhandahållerGeneanet och/eller publicerar online på webbplatsen, såväl som demeddelanden och eller åsikter som hen formulerar, oavsett om det äri samband med Geneanet-kontot, dess användarinnehåll, idiskussionsforum eller på något annat sätt.

Henåtar sig att säkerställa att dessa uppgifter inte på något sättkränker tredje parts legitima intressen. Hen åtar sig också attrespektera tredje parts bildrättigheter, rätten till privatliv ochimmateriella rättigheter. Hen åtar sig att inte förtala ellerförolämpa. Hen förbinder sig även att inte bryta mot gällandelagar eller förordningar.

Användarenär fullt medveten om att hen är utgivaren av det släktträd henskapar och att hen anses som sådan enligt lagen, varvid Geneanetsansvar är begränsat till en värds ansvar i enlighet medartikel 6-1-2 i lagen för förtroende för den digitalaekonomin.

Påså sätt är Geneanet försäkrad mot alla åtal och/eller åtgärderoch/eller anspråk som är direkt eller indirekt baserade påkommentarer och/eller uppgifter som sannolikt kan väckas av någonmot Geneanet. Hen förbinder sig också särskilt att betala allabelopp som kan krävas från Geneanet eller till vars betalningGeneanet skulle dömas ut genom ett domstolsbeslut, inklusiveadvokatarvoden och rättegångskostnader.

Påsamma sätt samtycker användaren till att hålla Geneanet skadeslösför alla skadliga konsekvenser som direkt eller indirekt ärrelaterade till hens användning av tjänsten.

Dennagaranti gäller även för Geneanets partners.

Ihändelse av att Geneanet finner att användarinnehållet innehållerkommentarer eller uppgifter som uppenbart strider mot gällande lagareller förordningar, förbehåller de sig rätten att radera dessakommentarer eller uppgifter utan att meddela den som skrivit dem ochutan att denne kan göra anspråk på detta.

Användarenär ensam ansvarig för eventuella konsekvenser kopplade direkt ellerindirekt till hypertextlänkarna som hen erbjuder mellan webbplatsenoch en annan webbplats.

Användarensamtycker till att respektera Geneanets image och rykte och att integöra några uttalanden och/eller utföra handlingar som är skadligaför Geneanet. Generellt sett avstår användaren från alla åtgärdersom sannolikt hindrar att webbplatsen fungerar korrekt.

Eftersom Geneanet är mån om att tillhandahålla tillförlitlig information, uppmanas användare att ange källorna till all information och alla uppgifter som de kommunicerar på webbplatsen. Under inga omständigheter kan Geneanet garantera äktheten och/eller tillförlitligheten av denna information och dess uppgifter.

(Tillbaka till sammanfattningen)

12. Geneanets ansvar

12.1. Hypertextlänkar

Webbplatsen erbjuder hypertextlänkar som ger tillgång till andra webbplatser som publiceras och hanteras av tredje part, i synnerhet från resultaten av sökningar i Geneanets databas. Geneanet kan inte hållas direkt eller indirekt ansvarig i händelse av att nämnda tredje parts webbplatser inte följer de lagar och regler som gäller precis som Geneanet inte kan hållas ansvarigt för konsekvenserna av sådan bristande efterlevnad.
Generellt sett kan Geneanet inte ta ansvar för dessa tredje parters aktiviteter och uppmanar användare att läsa användarvillkoren för de berörda webbplatserna.

12.2. Internets egenskaper

Användaren försäkrar att hen känner till och godkänner Internets egenskaper och begränsningar, särskilt med avseende på teknisk prestanda, svarstider för konsultation, förfrågningar eller överföring av information, riskerna för avbrott och mer allmänt, riskerna som är förknippade med anslutningar och överföringar på Internet, bristen på skydd av vissa uppgifter mot eventuellt angrepp och riskerna för kontaminering av eventuella datavirus som cirkulerar i nätverket.
Följaktligen kan Geneanet inte under några omständigheter hållas ansvarigt för någon skada som direkt eller indirekt är relaterad till en eller annan av dessa egenskaper och/eller begränsningar.
Registrering av en användare på webbplatsen och användningen av hela eller delar av tjänsterna sker under användarens fulla ansvar.
Det är upp till alla användare att vidta alla användbara åtgärder för att skydda sina egna uppgifter och/eller mjukvara som lagras på datorutrustning mot alla typer av attacker.

12.3. Åtkomst och uppdatering av webbplatsen

Geneanet strävar efter att så långt som möjligt hålla Tjänsten tillgänglig 7 dagar i veckan och 24 timmar om dygnet, men är inte skyldig att göra det.
Alla utveckling eller modifiering av webbplatsen kan leda till en uppdatering och/eller att webbplatsen tillfälligt blir otillgänglig, vilket inte på något sätt kan initierar Geneanets ansvar.
På samma sätt förbehåller sig Geneanet rätten att stänga av, avbryta, ändra eller avsluta en eller flera tjänster som erbjuds på webbplatsen, när som helst och utan föregående meddelande, utan att behöva motivera det. I detta fall kan Geneanet inte hållas ansvarigt på något sätt.

12.4. Tjänstens innehåll

I den mån Tjänsterna ger tillgång till information som tillhandahålls av användarna själva kan Geneanet inte hållas ansvarigt för denna information.
Geneanet kan inte hållas ansvarigt för felfunktion i den nedladdade programvaran, inte heller för de skadliga konsekvenser som kan bli följden av denna nedladdning. Detsamma gäller för nedladdning av vilket objekt som helst.
Webbplatsen presenterar tjänster som erbjuds av annonsörer och partners och innehåller därför uppgifter som tillhandahålls av de senare angående deras produkter och tjänster. Den innehåller också råd och information som kan innehålla felaktigheter, utelämnanden, luckor, föråldrad information etc. Geneanet frånsäger sig allt ansvar för detta innehåll och garanterar inte sanningshalten eller att denna information är uttömmande. Geneanets kan inte på något sätt hållas ansvarig för den faktiska eller förmodade kvaliteten på de produkter eller tjänster som annonseras på webbplatsen.
Geneanet frånsäger sig allt ansvar vid användning av tjänsten som inte följer dessa villkor.

(Tillbaka till sammanfattningen)

13. Immateriell egendom

Webbplatsenoch alla rättigheter knutna till den är Geneanets exklusivaegendom.

Allavarumärken, logotyper och andra särskiljande tecken som återges påwebbplatsen såväl som på de webbplatser som den tillåter åtkomsttill via hypertextlänkar, är ägarnas exklusiva egendom och skyddassom sådana av bestämmelserna om immaterialrätt.

Allotillåten återgivning av dessa varumärken, logotyper och skyltarutgör intrång med civilrättsliga och straffrättsliga påföljder.

Allatexter, kommentarer, illustrationer, uppgifter eller bilder somreproduceras på webbplatsen och på det som den ger åtkomst till ärföremål för upphovsrätt och otillåten reproduktion ellernedladdning utgör intrång som omfattas av civilrättsliga ochstraffrättsliga lagar.

Geneanetär den enda innehavaren av rättigheterna att användaindexdatabasen om släktforskning som görs tillgänglig på desswebbplats. All användning av denna databas, helt eller delvis, utantillstånd från Geneanet, faller inom ramen för de lagbestämmelsersom strafflägger attacker mot databasproducenters intressen.

Användarenär den enda ägaren till upphovsrätten för de uppgifter som henpublicerar online, förutsatt att de utgör verk skyddade avupphovsrätt och inom gränsen för konkurrerande rättigheterna somsannolikt innehas av tredje part angående dessa uppgifter.

Iden mån dessa uppgifter publiceras online på webbplatsen, geranvändaren Geneanet, kostnadsfritt, alla utnyttjanderättigheter somär nödvändiga för denna publicering online, i synnerhet rättentill digitalisering och distribution på internet på alla språk,rätten till översättning och anpassning.

Iden mån publiceringen av dessa uppgifter på webbplatsen är avseddatt göra den tillgänglig för alla och i synnerhet att tillåtaandra användare att reproducera den och integrera den i sina egnauppgifter, särskilt i sitt eget släktträd, ger användarenuttryckligen alla nödvändiga rättigheter för denna användning avhens uppgifter i enlighet med de allmänna användarvillkoren, isynnerhet rättigheterna till reproduktion, anpassning, översättning,spridning på Internet på alla språk.

Dessamedgivanden görs på icke-exklusiv basis, för hela världen och förupphovsrättsskyddets lagliga varaktighet.

Användarenförbinder sig att inte reproducera, kopiera, utnyttja ellerextrahera släktträden eller andra uppgifter som hen själv inte harskapat eller är ägare av för andra ändamål änsläktforskningsändamål.

Vipåminner om villkoren i artikel L343-4i den immateriella äganderätten (Codede la Propriété Intellectuelle)enligt följande:

Brottmot rättigheterna för producenten av en databas enligt definitioneni artikel Lkan straffas med tre års fängelse och böter på 300 000 EUR.342-1.När brottet begåtts inom ramen för organiserad brottslighet höjsstraffen till sju års fängelse och böter på 750 000 euro.

Användarengaranterar Geneanet att hen har alla nödvändiga behörigheter fördistribution online av uppgifterna för de ändamål som nämns ovan.

Hen ansvarar för eventuell ersättning som kan krävas av tredje part som berörs av spridningen av dessa uppgifter på webbplatsen. Hen garanterar Geneanet mot alla typer av åtal, anspråk eller talan som kan väckas mot Geneanet av tredje part.

(Tillbaka till sammanfattningen)

14. Ändring av webbplatsen och dessa användarvillkor

Geneanetförbehåller sig rätten att när som helst ändra de olikatjänsterna som erbjuds på webbplatsen samt dessa allmännaanvändarvillkor. Användaren godkänner att hen inte kan göra någotanspråk i detta avseende.

I händelse av en väsentlig ändring av de allmänna användarvillkoren informerar Geneanet sina användare i förväg och inom en rimlig tidsperiod så att de kan granska dessa ändringar. Användare som inte godkänner de nya villkoren måste avsluta sin användning av webbplatsen, men trots detta kan Premium-medlemmar fortsätta att använda tjänsten i enlighet med de tidigare användarvillkoren tills deras prenumeration löper ut eller avslutas. Prenumerationen kommer därefter inte att förnyas automatiskt.

(Tillbaka till sammanfattningen)

15. Force Majeure

Ingenav parterna kan hållas ansvarig gentemot den andra parten förunderlåtenhet att fullgöra eller förseningar i fullgörandet av enförpliktelse i detta avtal som skulle bero på den andra partensomständighet efter det att ett fall av force majeure inträffat ochsom vanligen erkänns av rättspraxis.

Denna force majeure upphäver de skyldigheter som följer av detta avtal så länge dess existens varar. Men om denna force majeure hade en längre varaktighet än trettio dagar i följd, ger det upphov till automatisk uppsägning av den ena eller andra parten femton dagar efter det att ett rekommenderat brev har skickats med mottagningsbevis som underrättar denna uppsägning.

(Tillbaka till sammanfattningen)

16. Övrigt

Omen eller flera bestämmelser i detta avtal anses vara ogiltiga ellerförklaras ogiltiga i enlighet med en lag, förordning eller efterett slutgiltigt beslut av en behörig jurisdiktion, bibehållerövriga bestämmelser sin kraft och sin räckvidd. Parterna kommer dåöverens om att ersätta den klausul som förklarats ogiltig och somär utan laga kraft med en klausul innehållesmässigt kommer närmastden klausul som ursprungligen antogs, på ett sådant sätt attbalansen i avtalet upprätthålls.

Dessaallmänna användarvillkor utgör hela och enda kontraktet mellanparterna. I synnerhet ersätter och upphäver det alla tidigareavtal.

Villkoren regleras av fransk lag. Om inte allmän ordning föreskriver motsatsen, kommer varje tvist som rör giltigheten, tolkningen eller genomförandet av dessa villkor och efter misslyckande av någon förlikning att överlämnas till de behöriga domstolarna i Paris. Dessa villkor är skrivna på franska och eventuellt översatta till främmande språk endast i informationssyfte. Vid tolkningssvårigheter är endast den franska versionen giltig.

(Tillbaka till sammanfattningen)

Föreventuella frågor uppmanas Internetanvändare att helst använda detjänster som erbjuds på webbplatsen (särskilt forum). De kan ändåanvända e-post vid behov, varvid svaret då av tekniska skäl gårlångsammare.

–Per e-post till adressen [email protected]

–Per telefon +(33)1 42 74 40 30

– Per post till följande postadress: Geneanet – 165 bis rue de Vaugirard –  75015 Paris – Frankrike