Startsida Geneanet > Allmänna försäljningsvillkor

Allmänna försäljningsvillkor

Senast reviderad 01/05/2019

Inledning

FöretagetGeneanet, ett aktiebolag registrerat i Paris handels- ochbolagsregister med nummer B 428 812 572, medaktiekapital på 53 814,40 €, gemenskapsinterntmomsnummer FR 60428812572 och vars huvudkontor är beläget iParis 15:e, 165 bis rue de Vaugirard (hädanefter”Geneanet”) publicerar en webbplats, tillgänglig på adressenwww.geneanet.org, ägnad åt släktforskning (hädanefter”webbplatsen”).

Webbplatsendrivs av företaget Geneanet SAS, beläget på 165 bis rue deVaugirard i Paris 15:e (Frankrike). Geneanets ansvarige utgivare ärJacques Le Marois, VD för Geneanet SAS.

Geneaneterbjuder via webbplatsen olika produkter och tjänster som deanvändare som kostnadsfritt registrerat sig på webbplatsen (nedankallad ”medlem”) kan beställa.

Efterregistreringen kan medlemmen välja att prenumerera på tjänsternasom Geneanet erbjuder via webbplatsen genom att prenumerera på enPremium-prenumeration.

Dessutom,under rubrikerna på webbplatsen benämnd butik(https://www.geneanet.org/boutique/nedan ”butik”), erbjuder Geneanet till försäljning, på uppdragav sina leverantörspartners eller direkt, produkter som direkt ellerindirekt är relaterade till släktforskning.

Dessa allmänna försäljningsvillkor (nedan kallade ”AFV”) gäller för alla dessa aktiviteter, inklusive Premium-prenumerationen.

Avsnitt 1 – Allmänna bestämmelser om alla beställningar

Paragraf 1 : Godkänna villkoren

Närkunden gör en beställning innebär det att hen godkänner deAllmänna försäljningsvillkoren (AFV) och de Allmännaanvändarvillkoren (https://www.geneanet.org/legal/cgu, nedan kallat”AAV”), samt den fulla juridiska kapacitet som gör det möjligtför kunden binda sig enligt AFV.

DessaAFV kan ändras när som helst, de tillämpliga villkoren är de somgäller på webbplatsen det datum då beställningen görs.

Webbplatsensalla medlemmar tillstår att de är fullständigt informerade och attde omfattas av alla bestämmelser i dessa AFV. De utgör ettjuridiskt bindande avtal mellan medlemmen och företaget. De ärockså tillämpliga på alla onlinebeställningar på webbplatsen somgörs av en medlem, slutkonsumenten.

Degällande AFV är ständigt tillgängliga på webbplatsen ochmedlemmen har möjlighet att spara dem och/eller skriva ut dem innanhen validerar beställningen.

Medlemmentillstår att hen har läst och ovillkorligen accepterat AFV innanhen gjorde beställningen genom att markera den ruta som är avseddför detta ändamål, alla ordervalideringar innebär att Medlemmenaccepterar AFV.

Allavillkor eller klausuler om motsatsen som medlemmen motsätter sigkommer därför, i avsaknad av uttryckligt och skriftligt godkännandefrån företaget, att vara omöjliga att göra.

Detfaktum att företaget inte hävdar en rättighet eller en bestämmelsei AFV innebär inte att företaget avstår från denna rätt ellerdenna bestämmelse senare. Att avstå från sådan rättighet ellerbestämmelse gäller endast om det är skriftligt undertecknat av envederbörligen auktoriserad företrädare för företaget.

Ominte annat uttryckligen anges i de allmänna villkoren, skaföretagets utövande av en rättighet inte påverka de andrarättigheter som är tillgängliga för företaget.

Om en skiljedomare eller domstol med behörig jurisdiktion av någon anledning finner att någon bestämmelse i villkoren är ogiltig eller inte verkställbar, verkställs denna bestämmelse i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, och de återstående bestämmelserna i villkoren finns kvar och behåller sina fulla och hela effekt.

Paragraf 2 : Information och avtalshandlingar

Denavtalsinformation som publiceras på webbplatsen är tillgänglig påfranska. Den bekräftas i den sammanfattning som skickas till kundenefter det att beställningen registrerats (bekräftelse via e-post).

Försäljningsavtaletsom görs upp med kunder består av följande avtalsdokument:

 • aktuella allmänna försäljningsvillkor,
 • inköpsordern om tillämpligt

I händelse av en motsägelse mellan villkoren i dessa dokument ska villkoren i AFV ha företräde.

Paragraf 3 : Order

Kundenlägger en beställning genom att klicka på länken ”Lägg till ivarukorgen” som finns bredvid produkterna.

Omkunden inte redan är registrerad på webbplatsen måste henregistrera sig. Detta är gratis och ger tillgång till olikatjänster som erbjuds på webbplatsen.

NärGeneanet har registrerat beställningen skickas ett e-postmeddelandesom bekräftar beställningen.

Beställningen beaktas och valideras dock slutgiltigt först efter att Geneanet faktiskt har tagit emot betalning för beställningen.

Paragraf 4 : Pris

Prisernasom visas på webbplatsen anges i euro, alla franska skatterinkluderade (fransk moms och andra tillämpliga skatter), exklusivebearbetnings- och fraktkostnader. För premium-erbjudandet kanbeloppet för prenumerationen visas i en annan valuta än euro,beroende på abonnentens bosättningsland.

Geneanetförbehåller sig rätten att ändra sina priser när som helst.Produkterna och tjänsterna faktureras dock på basis av de prisersom gäller vid tidpunkten för då beställningen registrerades.

Kampanjerbjudandenär giltiga så länge de är synliga på webbplatsen, inom gränsernaför tillgängliga lager, exklusive kampanjverksamhet som nämns somsådan på webbplatsen. I händelse av kampanjer med begränsadvaraktighet som uttryckligen nämns, tillämpas kampanjpriset såsnart beställningen har registrerats under den nämndakampanjperioden.

Särskilda villkor anges för leveranskostnaderna för produkterna i avsnitt 3.

Paragraf 5 : Betalningsvillkor

Betalningför beställningen kan göras antingen online med kreditkort, Visaeller MasterCard, eller med Paypal (beroende på land), eller genomatt skicka en check med posten. Bankkortet debiteras vid beställning.Check löses in vid mottagandet.

Överföring,växling och andra bankavgifter är endast kundens ansvar.

Närdet gäller betalning med bankkort ställs kunden direkt i kontaktmed Geneanets bank. Efter det att beställningen registreratshänvisas kunden till en säker betalningsserver för Geneanetsbetrodda tredje part som är vederbörligen auktoriserad för dettaändamål med vilken kunden kommunicerar direkt. Informationen somtillhandahålls, i synnerhet bankkortsnumret, överförs i säkerform (S.S.L.-kryptering). De kommer endast att vara kända förbanken, som sedan enbart kommunicerar avtal och validering av orderntill Geneanet.

Närdet gäller betalning med bank- eller postcheck ska sådana skickastill Geneanet – 165 bis rue de Vaugirard – 75015 PARIS –Frankrike, åtföljt av en sammanfattning av beställningen.

Endastbetalningar i euro och checkar i euro från en bank med hemvist iFrankrike accepteras.

Alla beställningar för vilken betalning inte mottagits av Geneanet inom 30 (trettio) dagar från det datum då beställningen registrerades annulleras automatiskt, kunden meddelas via e-post.

Paragraf 6 : Bevis för transaktionen

De datoriserade registren, som förs i Geneanets datorsystem under rimliga säkerhetsförhållanden, betraktas som bevis på de kommunikationer, beställningar och betalningar som gjorts mellan parterna. Arkivering av inköpsorder och fakturor sker på ett tillförlitligt och hållbart sätt som kan framställas som bevis.

Paragraf 7 : Rätten att återkalla

Ienlighet med lagen har kunden en period på 14 (fjorton) arbetsdagarpå sig att påegen bekostnadreturnera de produkter som inte passar. Denna period löper fråndagen för leverans av beställningen.

Föratt underlätta hanteringen, men utan att detta är en obligatoriskformalitet, bör eventuell retur meddelas Geneanet i förväg viae-post adresserad till kundtjänst på [email protected] I gengäld kommer Geneanet att meddelakunden till vilken adress hen kan returnera produkten.

Produktersom programvara och CD-rom får inte öppnas.

Endastprodukter som returneras kompletta, i originalförpackning och iperfekt skick för återförsäljning tas tillbaka. Produkter som harskadats av kunden kommer varken att återbetalas eller att bytas ut.

Dennaångerrätt utövas utan påföljd, kunden står endast förkostnaden för retur. I enlighet med artikel L. 221-28 ikonsumentlagen gäller inte denna ångerfrist:

 • avtal för tillgång till onlineinformation, såsom konsultation av en databas, samt avtal för tjänster som utförs online och vars utförande av naturen började före en period på fjorton dagar,
 • produkter som programvara och cd-rom när de har öppnats.
 • personliga produkter av typen ”Utskrift av släktträd på begäran”.
 • tidningar, tidskrifter eller magasin,

Paragraf 8 : Avvikelse – dolda fel

Ienlighet med gällande rättsliga bestämmelser, och i synnerhet föratt garantera överensstämmelse enligt artikel L. 211-4 och ienlighet med konsumentlagen och garantin mot dolda defekter enligtartikel 1641 i civillagen kommer defekta eller skadade produktersom inte överensstämmer med beställningen att återbetalas ellerbytas ut.

Kundeninformerar Geneanet via e-post till [email protected] och angerorsaken till returen. Geneanet skickar den adress som kunden skaanvända för att returnera produkten.

Denna garanti för överensstämmelse och mot dolda defekter sträcker sig inte till Geneanets tjänster såsom Premium-prenumerationen.

Paragraf 9 : Skydd av personuppgifter

Föralla frågor som rör personuppgifter kan medlemmen gå till deallmänna användarvillkoren som ger svar på alla frågor(https://www.geneanet.org/legal/cgu/).

Ienlighet med den ändrade dataskyddslagen av den 6 januari 1978och europeiska bestämmelser i ämnet har kunden rätt att fåtillgång till, korrigera och radera uppgifter som hen har lämnatvid sin beställning. Användaren kan utöva denna rätt genom attskicka en begäran via e-post till [email protected] eller per posttill följande adress:

Geneanet– 165 bis rue de Vaugirard –  75015 Paris.

Geneanetåtar sig att göra sitt bästa för att bevara uppgifternas säkerhetoch i synnerhet att förhindra att de förvanskas eller att obehörigatredje parter får tillgång till dem.

Kundeninformeras om att den personliga informationen som hen lämnatkommuniceras till de partner som levererar de beställda produkternai syfte att behandla beställningen.

Denkund som har gett Geneanet tillstånd att kommunicera uppgifternatill sina partners kan när som helst återkalla tillståndet genomatt skicka ett e-postmeddelande om detta till Geneanet påe-postadressen: [email protected] I det här fallet kommerGeneanet, inom tre dagar efter mottagandet av brevet, att slutaanvända de uppgifter som kunden kommunicerat, med förbehåll förde behov som är kopplade till hantering av beställningen.

Alleventuell användning av kundens personuppgifter av Geneanet fårinte i något fall ge upphov till någon ersättning, rättigheteller fördel till förmån för kunden.

Geneanet förbehåller sig även rätten att kommunicera kundens personuppgifter i händelse av att de är skyldiga att göra det till en statlig myndighet, i synnerhet en rättslig myndighet, eller i enlighet med lagen. Geneanet förbehåller sig också rätten att vidarebefordra uppgifterna vid behov för att säkerställa sitt försvar i samband med rättsliga förfaranden.

Paragraf 10 : Ansvar

Produkternasom erbjuds till försäljning på webbplatsen överensstämmer medgällande fransk lagstiftning. Geneanet kan inte hållas ansvarigt ihändelse av bristande efterlevnad av lagstiftningen i ett annat landdär produkten sannolikt kommer att levereras.

Geneanetkan inte hållas ansvarigt för om avtalet inte uppfylls eller omdess genomförande kan hänföras antingen till kunden eller till enoförutsedd och oöverstiglig situation hos en tredje part i avtalet,eller till ett fall av force majeure.

Kundenförsäkrar att hen känner till och godkänner Internets egenskaperoch begränsningar, särskilt med avseende på teknisk prestanda,svarstider för konsultation, förfrågningar eller överföring avinformation, riskerna för avbrott och mer allmänt, riskerna som ärförknippade med anslutning och överföring på Internet, bristen påskydd av vissa uppgifter mot eventuellt angrepp och riskerna förkontaminering av eventuella datavirus som cirkulerar i nätverket.

Följaktligenkan Geneanet inte under några omständigheter hållas ansvarigt förnågon skada som direkt eller indirekt är relaterad till en ellerannan av dessa egenskaper och/eller begränsningar.

Registreringav en kund på webbplatsen och användningen av hela eller delar avtjänsterna som erbjuds på webbplatsen sker på användarens egetansvar.

Det är upp till alla kunder att vidta alla användbara åtgärder för att skydda sina egna uppgifter och/eller mjukvara som lagras på datorutrustning mot alla typer av attacker.

Paragraf 11 : Immateriell egendom

Webbplatsenoch alla rättigheter knutna till den är Geneanets exklusivaegendom.

Allavarumärken, logotyper och andra särskiljande tecken som återges påwebbplatsen såväl som på de webbplatser som den tillåter åtkomsttill via hypertextlänkar, är ägarnas exklusiva egendom och skyddassom sådana av bestämmelserna om immaterialrätt.

Allotillåten återgivning av dessa varumärken, logotyper och skyltarutgör intrång med straffrättsliga påföljder.

Allatexter, kommentarer, illustrationer, uppgifter eller bilder somreproduceras på webbplatsen och på det som den ger åtkomst till ärföremål för upphovsrätt och otillåten reproduktion ellernedladdning utgör intrång som omfattas av straffrättsliga lagar.

Vissa produkter som erbjuds till försäljning på webbplatsen, såsom programvara, är föremål för personliga och specifika användningsrättigheter som reglerar kopiering, offentlig distribution, uthyrning. Kunden är ensam ansvarig för den användning hen gör av dessa produkter.

Paragraf 12 : Uppgörelse av tvister i godo

Isamband med en tvist mellan parterna och efter ett misslyckande medett skriftligt klagomål från medlemmen till företaget eller iavsaknad av ett svar från företaget inom en rimlig period av en (1)månad, ska medlemmen inom ett år efter sitt klagomål, tillgripavalfri alternativ tvistlösningsmetod och i synnerhet ettmedlingsförfarande genom att gå till den europeiska plattformen förtvistlösning online på följande adress: http://ec.europa.eu/odr.

Detta förfarande är kostnadsfritt och medlemmen kan på egen bekostnad biträdas av ombud. Medlemmen är fri att godkänna eller vägra användning av medling och, i förekommande fall, den lösning som medlaren föreslagit.

Paragraf 13 : Tvister

De allmänna försäljningsvillkoren omfattas av fransk lag och Wienkonventionen om avtal om internationell försäljning av varor. I händelse av en tvist har de franska domstolarna ensam jurisdiktion.

Avsnitt 2 – Särskilda bestämmelser för premium-medlemskap

Paragraf 1 : Prenumeration och beställning

Medlemmarpå webbplatsen kan teckna en prenumeration på Geneanet Premium. Fördetta ändamål måste medlemmen tillhandahålla sinakontaktuppgifter, acceptera AAV och AFV och sedan betala förprenumerationen.

Ikraftträdandedatumetför prenumerationens start är det datum då betalningenvaliderades, och detta bekräftas via e-post till prenumeranten.Efter verifiering och validering av betalningen får prenumerantenett e-postmeddelande som bekräftar behörighet att få tillgångtill tjänsten.

Vidbetalning med autogiro samtycker medlemmen till att avstå från den14-dagars föranmälan som gäller i detta avseende, för attmöjliggöra snabb aktivering av tjänsten.

Återigen kommer betalning och auktorisering för åtkomst till tjänsten att bekräftas via e-post till medlemmen.

Paragraf 2 : Varaktighet

Varaktigheten för prenumerationen på tjänsten Geneanet Premium är tre månader, ett år eller två år, beroende på prenumerantens val, från det datum då prenumerationen validerades av Geneanet. Prenumerationens belopp förblir Geneanets oavsett situation, i synnerhet i händelse av att Premium-medlemmen inte använder Premium-tjänsterna.

Paragraf 3 : Automatisk förnyelse av prenumeration på tjänsten Geneanet Premium

Ihändelse av kunden tecknar en tremånadersprenumeration på tjänstenGeneanet Premium, accepterar medlemmen uttryckligen att GeneanetPremium-prenumerationen förnyas automatiskt under samma varaktigheti slutet av varje tremånadersperiod.

Idetta avseende, enligt artikel L215-1 i konsumentlagen, ”föravtal om tillhandahållande av tjänster som ingåtts för en visstid med en klausul om automatisk förlängning, informerartjänsteleverantören konsumenten skriftligen, per rekommenderat breveller per e-postmeddelande, tidigast tre månader och senast en månadföre utgången av den period som tillåter avslag på förnyelsen,om möjligheten att inte förnya det avtal som hen har ingått med enklausul om automatisk förnyelse. I informationen anges, levererad itydliga och begripliga ordalag, nämner, och på ett väl synligtsätt, sista datum för icke-förnyelse.

Omden här informationen inte har skickats till kunden i enlighet medbestämmelserna i första stycket, får hen säga upp avtaletkostnadsfritt, när som helst från förnyelsedagen.

Förskottsom gjorts efter det senaste förnyelsedatumet eller, när det gällertillsvidarekontrakt, efter datumet för konvertering av detursprungliga visstidskontraktet, återbetalas i detta fall inomtrettio dagar från uppsägningsdatumet, minus motsvarande belopp,fram till denna punkt, tills avtalet verkställs.

Bestämmelsernai den här artikeln gäller utan att det påverkar de bestämmelsersom lagligen omfattas av särskilda regler med avseende påkonsumentinformation.

Möjlighetenatt inte förnya prenumerationen på tjänsten Geneanet Premium undertre månader meddelas medlemmen vid tidpunkten för dess förnyelseoch tre månader innan dess utgång och/eller nästa förnyelse.

Begäranom uppsägning kan därför göras av medlemmen när som helst ochkommer att träda i kraft i slutet av den aktuellatremånadersperioden.

Ett- eller tvåårsprenumerationer är inte föremål för automatisk förnyelse och denna artikel gäller därför inte för dem.

Paragraf 4 : Ansvarsbegränsning

Geneanetgör allt för att göra webbplatsen tillgänglig 7 dagar iveckan och 24 timmar om dygnet, men med tanke på de faror somaktivitet på Internet innebär, är det ingen skyldighet att göradet, i enlighet med AAV. Geneanet kan därför inte hållas ansvarigtför att tjänsterna inte är tillgängliga.

Däremot kan en Premium-medlem i händelse av att hen på grund av Geneanets fel eller på grund av force majeure berövas tillgång till Premium-tjänsterna, begära antingen uppsägning av prenumerationen och återbetalning pro rata temporis för den period då hen inte kunde använda tjänsten, eller begära förlängning av den under en varaktighet som är lika med hur länge tjänsten var otillgänglig.

Paragraf 5 : Avstående från ångerrätten

Ienlighet med artikel L.121-21-81 och 13 i konsumentlagstiftningenkan ångerrätten inte utövas för avtal om tillhandahållande avtjänster som är helt utförda före utgången av ångerfristeneller avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll intetillhandahålls på ett fysiskt medium, vars utförande har påbörjatsefter konsumentens uttryckliga förhandsavtal och uttryckligaavstående från sin ångerrätt.

Prenumeranten erkänner därför formellt och godkänner att hen, i de fall där hen uttryckligen godkänner utförandet av tjänsterna eller använder tjänsterna, och uttryckligen avsäger sig utövandet av sin ångerrätt före utgången av ångerfristen, inte kan åberopa den här rättigheten på ett giltigt sätt.

Avsnitt 3 – Särskilda bestämmelser om försäljning av produkter

Paragraf 1 : Intermediär kvalitet

Utanatt det påverkar bestämmelserna om ansvar som anges i artikel 11nedan, informeras kunden om att Geneanet, i samband med försäljningenav de produkter som erbjuds i butiken, agerar som mellanhand försina partners räkning.

Faktureringen av de beställda produkterna fastställs därför direkt av var och en av de Partners som är involverade i kundens beställning, varvid den senare får, vid en beställning som avser flera olika produkter, lika många försändelser och fakturor som det finns partners inblandade i beställningen.

Paragraf 2 : Beställning, leverans och leveranskostnad

2.1.När beloppet har tagits emot, meddelas kunden via e-post när debeställda varorna kommer att levereras, med förbehåll för deleverans- och tillgänglighetsvillkor som anges i artikel 5nedan.

Vidbehov kommer fakturan som motsvarar kundens beställning att bifogasförsändelsen av de beställda varorna. Vi vill också påminna omatt vid en beställning som avser flera olika produkter kommer kundenatt få lika många fakturor som det finns Partners inblandade ibeställningen.

Kundenkan se inköpen hen har gjort genom att använda avsnittet”Orderspårning”.

Geneanetförbehåller sig rätten att annullera eller neka beställningarfrån en kund som det finns en tvist med avseende en tidigarebeställning.

2.2.Hanterings- och fraktkostnaderna för produkterna varierar beroendepå 4 zoner, priset väljs automatiskt enligt kundens leveransadress:

 • Område 1: Frankrikes europeiska territorium och Monaco
 • Område 2: Europeiska unionen och Schweiz, Gibraltar, Liechtenstein, San Marino, Vatikanen
 • Område 3: Andra länder
 • Område 4: De franska utomeuropeiska departementen och territorierna (DOM/TOM)

Iden mån ett annat pris tilldelas varje område, i händelse av attkunden anger en fraktzon som inte motsvarar den faktiskaleveransadressen, annulleras beställningen och Geneanet ber kundengöra om beställningen och välja fraktområde som faktisktmotsvarar leveransadressen.

2.3:Skatt – Tullar

Alla beställningar som levereras utanför Europeiska gemenskapen kommer sannolikt att bli föremål för eventuella skatter och tullar. Betalningen av dessa skatter och avgifter står kunden för och är hens ensamma ansvar.

Paragraf 3 : Leveransvillkor – Tillgänglighet

Produkternalevereras till den leveransadress som kunden angett vidbeställningen.

Enleveranstid anges på varje produktblad, vilket motsvarar en leveransinom Frankrikes europeiska territorium. En beställning behandlasfrån det att betalningsbeloppet mottagits (debitering av korteteller inlösen av checken), dessa tidsfrister löper från dettamottagandedatum och inte från datum för beställningen.

Produkternaskickas direkt av Geneanets partners, produktleverantörerna. Vid enbeställning som avser flera olika produkter får kunden lika mångaseparata försändelser som det finns partners inblandade ibeställningen.

Produkterbjudandenerbjuds inom gränserna för tillgängliga lager hos dessa partners.

Geneanetmeddelar kunden om tillgängligheten av produkterna och dettakommuniceras till kunden av företagets partners.

Ihändelse av att en produkt inte är tillgänglig när beställningenhar lagts informeras kunden via e-post. Hen kommer då att erbjudas:

 • att antingen annullera beställningen och få en återbetalning
 • eller att den otillgängliga produkten ersätts med en likvärdig produkt (förutsatt att det är möjligt att tillhandahålla en vara av likvärdig kvalitet och likvärdigt pris).

Vid permanent otillgänglighet och om det inte är möjligt att tillhandahålla en vara av likvärdig kvalitet och likvärdigt pris annulleras beställningen automatiskt och kunden får pengarna tillbaka. Då varor levereras på olika datum beroende på tillgängligheten baseras leveranstiden på den längsta tiden. Geneanet förbehåller sig dock rätten att dela leveranser. I detta fall kommer beloppet för fraktkostnaderna endast att faktureras för en enstaka försändelse.

Paragraf 4 : Klagomål

I händelse av ett klagomål som rör kundens beställning, för att ge hen en adekvat lösning så snart som möjligt, kommer kunden att ställas i kontakt med Geneanets partner som levererar den eller de berörda produkten.

För frågor om butiken…

Ihändelse av ett problem vid mottagandet, använd helst avsnittetorderspårning som tillhandahålls. Men vid behov kan du användae-postadressen nedan, svaret blir då, av tekniska skäl,långsammare:

 • Per e-post till: [email protected]
 • Per telefon: +33 (0) 1 42 74 40 30
 • Per post till följande postadress: GENEANET – 165 bis rue de Vaugirard – 75015 Paris – Frankrike