[Z/1h/311] - Paris (Paris, Frankrike) - Annat | 21/10/1747 - 1757

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum