[AN Y3421] - Paris (Paris, Frankrike) - Annat | 30/12/1693 - 17/03/1696

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum