[AN Y3417] - Paris (Paris, Frankrike) - Annat | 01/1682 - 09/1687

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum