[AN Y3414] - Paris (Paris, Frankrike) - Annat | 01/06/1674 - 31/01/1682

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum