[AN F-7-4787] - Paris (Paris, Frankrike) - Annat | 1792 - 1793

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum