[AN Z1o-205B] - Paris (Paris, Frankrike) - Annat | 01/07/1753 - 31/12/1755

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum