[AN Y3403] - Paris (Paris, Frankrike) - Annat | 01/08/1645 - 31/12/1651

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum