[D.75 cote Vbis4i2/3] - Paris (Paris, Frankrike) - Bytare av medborgarskap i Alsace-Lorraine (Samlingar ) | 1871 - 1892

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum