[Caran (Paris) - cote : O/1/3677] - Frankrike - Annat | 1789 - 1789

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum