8 miljarder personer år 2022!

Presenterad av Jean-Yves på 10 jan. 2023

När vi gör en återblick på Geneanets milstenar och nya möjligheter under 2022, är vi glada att kunna meddela dig att vi i mitten av december nådde 8 miljarder indexerade personer på sajten!

Denna siffra inkluderar dittfamiljeträd, arkivregisterfrån gamla och nya partners och naturligtvis indextillhandahållna av Geneanets medlemmar. Ända sedan Geneanetstartade har vi publicerat två typer av data: de nerladdade av våramedlemmar vilka är gratis inom samhörigheten att kunna dela med sigoch de som är tillhandahållna av våra många partners, reserveradeför medlemmar Premium med obegränsad tillgång.

Vadvar nytt år 2022?

Detta år, en huvudsaklig förändring var som många noterade var en påtaglig utökning av antalet personer i vår databas, mestadels tillhandahållen av Ancestry. I oktober kunde vi meddela att fler än 921 miljoner nya personer lagts till i Geneanets index för 2022; de senaste två månaderna har sett miljoner fler individer lagts till från Frankrike, Belgien, Holland, Ungern och många andra länder, flera kommer från Ancestry och andra källor. Vi har nu totalt 8 miljarder personer indexerade. Geneanet är nyckelkällan för europeisk släktforskning!

Helaåret runt uppdaterar vi onlineträdsystem, för att göradataformulären enklare att använda för att tillse kompatibilitetmed dagens smarta telefon eller padda. Till exempel, när du laddarner ett dokument eller ett foto, kan du knyta det till en specifikhändelse såsom födelse, dödsfall eller giftermål. Vi har ocksålagt till nya fält för personer med anknytning till händelsensåsom vittne eller fadder.

I mars lanserade vi en praktiskny service: ett videobibliotekmed video som förklarar vår mest populära service såsom Geneanetsbibliotek, vår Spara våra Gravar (GeneGravar), smartatelefoner/paddor, hur uppgifter i samverkan fungerar på Geneanet.

Under hösten har vi lagt till en interaktiv världskarta för att hjälpa var arkivuppgifter finns tillgängliga för varje land. För Frankrike, Geneanets originalmarknad nummer1, är det möjligt att gå ner ända på departementsnivå.

Vår DNA-sektion som innehåller vår gratis kromosomsökare har reviderats och förbättrats med spännande nya möjligheter: optimerad dataexport, avancerad sortering och filtrering av matchningslistor, ett verktyg gemensamma förfäder och senast förklaringar för att hjälpa dig att följa dina matchningar.

Våra samarbetsprojektutökades till exempel med vårt franska äktenskapsregister för1800-talet, men speciellt vårt index över Napoleonssoldater, vilket överskred 1miljon män för ett år sedan och nuhar omkring 80000 nya soldater lagts till under 2022 tack varevolontärer. Vi har också lagt till samarbetsindex på engelska:Rekrytering till USAs flotta 1866 – 1900 och staden New Yorksgeografisk födelseindex 1880 – 1910; över 60000 namn har redanindexerats. Titta efter nya projekt i andra länder under 2023.

Medlemmar i samhälletfortsatte under året att komma fram med förslag och hjälp iindexering av öppna arkivdata. I Holland la vi till fler än 6miljoner personer.

Vår Vykortsdatabas har också slagit rekord under 2022: det finns nu över en halv miljon kort tillgängliga världen över! Sök i databasen efter gamla bilder från dina förfäders hemplatser: kyrkan där de vigdes, huvudgatan där de handlade och parker de promenerade i…

Spara våra gravar är ett viktigt projekt för Geneanet, eftersom gamla europeiska gravar flyttas för att ge plats för nya. Volontärer från Geneanet har gripit sig an stupade soldater som kämpade i världskrigen och vi har den största samlingen av militärgravar från första världskriget. Vi hade två ”Spara våra gravar” veckoslut i maj och oktober, och det finns nu fler än 5 miljoner foton från gravar och monument tillgängliga.

Våra ÖppetHus dagar

Under 2022 firade vi ett antalnationaldagarmed dig världen runt med våra ”Öppet Hus dagar. Dessa möjliggöratt våra gratismedlemmar kan nyttja Premiummöjligheterutan åtagande under en begränsad tid. I juni erbjöd vi ett gratisveckoslut för våra holländska medlemmar. I början av oktoberfirade tysk ledighet i Tyskland och i USA. Sedan erbjöd vi 12oktober våra spansktalande medlemmar världen över öppen tillgångtill arkiven. Senast var ljuset riktat mot Finland. Titta efter fleraav dessa specialhändelser under 2023!

Under sommaren har personer iGeneanets träd börjat dyka upp i Ancestrystips (påminnelse, du kan avstå fråndenna indexering om du vill). Familjekopplingar som länge varitförsvunna har återupptagits.

Geneastar, vår populära sajt med släktrelationer för berömda och inflytelserika personer från forntid fram till och med idag, har fått tusentals nya personer under 2022. Är du avlägsen släkting till en berömd vetenskapsman, politiker, musiker eller annan celebritet? Se efter och få svar.

Våra familjeträdsprojekti samarbete, fokuserade vart och ett påett samhälle knutet till en historisk händelse fortsatte underåret. Dessa grupperade träd firar minnet av vanliga personeruppvuxna under extraordinära förhållanden. Projektet Filles du Royhar dokumenterat franska kvinnor som på 1600-talet skickades tillQuébec med 27000 personer! General Slocum-trädet dedicerat tillfamiljerna till de tyska-amerikanska offren för 1904 årsångbåtsolycka i New York. Den har nu fler än 3000 personer ochfler än 300 BMD-certifikat lades till under 2022. Ennyhet 2022 somlanserades var vårt projektPaesens-Moddergat 1883.Sammanställning av uppgifter från ett tätt sammanknutetholländsk-frisiskt fiskarsamhälle, som plötsligt utsättes för enkraftig storm i mars det året. Fler än 550 personer med relationtill de 83 män som dog finns registrerade. Om du har en franskförfader, ta en titt på den långa listan över franskasamarbetsprojekt om familjeträd.

Liksom tidigare år publicerarvi artiklarunder hela året med hjälp och förklaringar för att hjälpa dig fåut det mesta av Geneanet.

Vår tillämpning Geneanet Upload, möjliggör för dig att importera ett träd i GEDCOM-format med dina bifogade foton och dokument, hade påtagliga förbättringar under 2022: det är ny möjligt att ladda ner 350 MB, jämfört med 50 MB tidigare.

För varje nytt år presenterarvi nya utmaningarför Geneanet och 2023 kommer inte att vara annorlunda: vitillhandahåller service till slätforskningssamhället så bra vikan inte bara i att hitta förfäder utan också att hitta derashistorier, deras liv och deras nära och kära, med fler och flerdokument och service tillgängliga med största möjliga tack tillvår unika metod och grundprinciperna bidragande,samarbete och freemium.

Alla Geneanets medarbetare önskardig ett Gott Nytt År och ser fram ett spännande 2023 tillsammansmed dig.

Logga in för att lämna en kommentar Logga in / Registrera Dig