Vad är en haplogrupp?

Presenterad av Jean-Yves på 5 dec. 2023

En haplogrupp är en serie mutationer som finns i en kromosom. Det är därför möjligt att upptäckas i en persons DNA och kan vara olika från en population till en annan och även från en individ till en annan.

Haplogrupper identifieras genom en kod (till exempel: ”T”, ”H5a1”, ”E1b1a1a1” vilket förenklar den genealogiska spårningen av dessa mutationer.

I mänsklig genetik är de mest studerade haplogrupperna:

• Agnatiska härstamningens haplogrupp (Y-kromosom), ärvd från far till son (kvinnor har det inte)
• Matrilinjära härstamningens haplogrupp (mitrokondialt DNA), ärvda från moder till barn av båda könen

Gå vidare

Den generellt accepterade teorin idag är att alla människor härstammar från en gemensam förfader som levde någonstans i Afrika för åtskilliga hundratusentals år sedan. Sålunda har idag alla levande män en gemensam förfader kallad Y-kromosom Adam eller agnatisk mest nyligen gemensamma förfader (MRCA) och alla kvinnor har en gemensam anmoder kallad Mitrokondial Eva eller matrilinjär MCRA.

Under årens gång har det skett en mutation arvsmassan för ättlingar till manliga och kvinnliga MRCA som resulterat i mänsklig population med ökad mångfald. Dessa populationer har skingrats över världen spridande sina DNA och mutationer. Haplogrupper definierar mänskliga grupper som har en gemensam kvinnlig eller manlig ana och har samma serie mutationer i sin Y-kromosom eller mitrokondialt DNA; det är därför möjligt att datera och spåra denna migration.

Haplogrupper är användbara i genetisk genealogi eftersom de tillhandahåller kompletterande information till autosomal DNA-analys (atDNA).

Vad är en Y-kromosom (patrilinjär) haplogrupp?

Y-kromosomen överförs bara från far till son (via den patrilinjära linjen). Kvinnor har ingen Y-kromosom och har därför ingen Y-kromosom haplogrupp i sin arvsmassa.

Över generationerna och allt sedan Y-kromosom Adam MRCA har mutationer ändrat Y-kromosomen. Jämförelse av mutationerna för två män berättar för oss hur nära de är relaterade (detta släktskap kan vara tiotusentals år gammalt eller mer närliggande i tiden). Ju högra antalet vanliga mutationer av Y-kromosomen desto mer precis är den faderliga haplogruppen och desto närmare är förfadern i tiden. Tvärt emot ju färre mutationer som finns desto längre sedan den gemsamma förfadern, kanske tiotusentals år sedan.

I vårt europiska samhälle där efternamn överfördes från far till son sammanfaller efternamnets historia med Y-kromosomens härstamning. Studier av denna korrelation möjliggöra för en vetenskaplig bekräftelse av länkar (nya eller inte) mellan två män som teoretiskt delar samma agnatiska härstamning.

Det fylogeniska trädet kan läsas på samma sätt som ett familjeträd: ju längre bak man går i trädet desto äldre är haplogruppen. För att ge en storleksordning, de karakteristiska mutationerna i haplogrupp P har skett 40000 till 45000 år sedan, de för haplogrupp R för ca 25000 år sedan. För varje ny haplogrupp har nya mutationer lagts till de tidigare. I konkreta termer, så grupperar haplogrupp R personer med den karakteristiska mutationen för haplogrupp P till vilka nya mutationer lagts till

Vad är en DNA- mitrokondial (matrilinjär) haplogrupp?

En mitrokondial DNA-haplogrupp definieras genom analys av mitrokondialt DNA (mtDNA) innehållande mitrokondier och överförd av mödrar över generationer. Studier av matrilinjär arvsmassa baseras på upptäckten av efterföljande mutationer som har uppstått i detta mitrokondiala DNA eftersom det att MRCA för alla kvinnor idag härstammar från mitrokondial Eva, som antas ha levt 150.000 till 170.000 år sedan.

I princip är dt svårare att hitta en gemensam ana i den matrilinjära linjen eftersom efternamn bytts från generation till generation olikt den patrilinjära linjen.

Detta träd kan läsas på samma sätt som Y-kromosom haplogrupp, likt familjeträdet: ju längre tillbaka i trädet desto äldre är haplogruppen. För att ge en storleksordning, den karakteristiska mutationen för en U haplogrupp beräknas ha skett för 43000 till 50000 år sedan, de för haplogrupp T för ca 30000 år sedan. Dessa haplogrupper är själva uppdelade i undergrupper. För haplogrupp T till exempel finns det undergrupperna T1 och T2, dessa är sedan delade i T1a och T1b liksom T2a, T2b, T2c etc

För att bättre förstå hur en haplogrupp fungerar, låt oss titta på ett exempel

• Mutationen C16294T karakteriserar haplogrupp T;
• Mutationerna C16294T och C16296T karakteriserar haplogrupp T2;
• Mutationerna C16294T, C16296T och G16153A karakteriserar haplogrupp T2e

För omkring 30000 år sedan skedde en mutation i det mitokondriala DNA hos din matrilinjära ana, som vi kan kalla Kristina (modern till mamma mor …till din mor), mutationen C16294T (en cytosin blir en tymin på position 16294 i hennes mitrokondriala DNA, som karakteriserar haplogrupp T. haplogruppen för Kristina och hennes matrilinära efterföljande är därför haplogrupp T.

Några årtusenden senare uppträder en mutation i mitrokondialt DNA hos en av hennes efterföljande, Anna mutationen C16296T. Anna har nu två mutationer som karakteriserar haplogruppen T2, så hon och hennes efterföljande har haplogrupppen T2.

Några årtusenden efter detta uppträder i mitrokondrialt DNA hos Maria, Annas efterföljande en ny mutation: mutationen G16153A. Maria har således tre mutationer, denna nya mutation och de två tidigare ärvda från anorna Kristina och Anna. Denna serie av mutationer motsvarar haplogrupp T2e, till vilken grupp Maria och hennes egna efterföljande tillhör.

Om din haplogrupp är T2e och haplogruppen för en annan Geneanet användare också är T2e kommer ni båda att ha Maria som er gemensamma ana.

Om din haplogrupp är T2 såväl din kontakt, kommer du att ha Anna som gemensam ana.

Om du är från haplogrupp T såväl som din kontakt också är från haplogrupp T, har du Kristina som din gemensamma ana.

Dina matrilinjära släktskap med denna Geneanet användare kan därför kanske gå tillbaka några hundra år eller några årtusenden. Samma princip gäller för Y-kromosomernas haplogrupper.

Logga in för att lämna en kommentar Logga in / Registrera Dig